Sunday, 5 December 2010

ޔަހޫދީންނާބެހޭ ވަރަށް ބިރުވެރި ވާހަކަތަކެއް ހާމަކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީ
ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީ ޖަމްޢިއްޔާ އެއްކަމުގައިވާ "އައި ފްރޮމް ޒިއޮން" ގެ މެޑިކަލް ޓީމެއް ރާއްޖެ ގެނައުމާއި ބެހޭ:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް، އައްޑު އަތޮޅު އަދި ގދ. އަތޮޅުގައި ބަލިމީހުން ބަލައި އަދި އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްޓަކައި އިސްރާއީލުގެ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ ގެންނަން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
މި ޓީމަށް ދައްކަވާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް، އަދި ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމު ކޮށް އެނގެންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އާއި މަޢުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޒަމާނުގައި މިފަދަ ކަންތައް އެނގުމަކީ ބަލިމީހުންނާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެކެވެ.
1. ޒަޔަނިސްޓު ޔަހޫދީންނަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް އެއްބިން އެތަނެއްގައި ހިމެނޭ ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ފޭރިގަނެ، އެތާގެ ޙަޤީޤީ ވަޒަންވެރިން އެތަނުން ފައްސާލައި ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ތަންތާގައި ރެފިއުޖީންނަށް ހަދައި، ދިގުދެމިގެންވާ، ލާއިންސާނީ ޤަތުލުޢާންމެއް މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް މިހާރުވެސް ހިންގަމުން ގެންދާ އަނިޔާވެރި ނުބައި ބައެކެވެ. އެއީ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ގެތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ބުލްޑޯޒަރު ތަކުން ސުންނާފަތިކޮށް، އެއްވެސް ޙައްގަކާއި ނުލައި މުސްލިމް ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދީންނާއި، މުސްކުޅީން މަރަމުން ގެންދާ ބައެކެވެ. މިއީ ކެނޑިނޭޅި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ތަކުން ފެންނަމުންދާ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އިސްރާއީލަކީ އެމީހުން ކުރާ ކަމެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާ ދައުލަތެކެވެ. ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ގޮންޖަހަމުން ގެންދާ "އައުޓްލޯ" ދައުލަތެކެވެ. އެއީ އެ ދައުލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އދ. އިން އެންމެ ގިނަ ގަރާރު ތައް ފާސް ކޮށްފައިވާ ދައުލަތްވެސްމެއެވެ.
2. ޒަޔަނިސްޓު ޔަހޫދީންނަކީ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ނަންހިގާފައިވާ ބައެކެވެ. އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ ބާރު ނުވަތަ އިސްރާއީލީ ޑިފެންސް ފޯރސް (އައި.ޑީ.އެފް) އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ލާއިންސާނީ ސިފައިންގެ ބާރެވެ. ހަމަމިފަދައިން އިސްރާއީލުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ (މޮސާދް) އަކީ ވެސް ދުނިޔޭގައި ނުބައި ނުލަފާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ މުއައްސަސާ އެކެވެ. އިސްރާއީލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަކީވެސް މީގެ ތެރޭން އިސްތިސްނާވާ ބައެއް ނޫނެވެ. އިސްރާއީލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަކީވެސް މިލިޓަރީ ޓްރެއިނިންގ ހަދާފައިވާ ބައެކެވެ. އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ ފަލަސްޠީނީންގެ އެތައް ބައެއްގެ އެކިއެކި ގުނަވަންތައް އެމީހުންގެ ޑޮކްޓަރުން ވަގަށް ނަގާކަމުގެ ވާހަކަ ތަކަކީ ތޯތޯ ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނެވެ. މިކަމަކީ ޚުދު އެމީހުން އެއްބަސް ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އޮސްޓރޭލިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫސް ކަމުގައިވާ 'ދަ ޑެއިލީ ޓެލެގްރާފް' ގައި 21 ޑިސެމްބަރ 2009 ގައި އައިސްފައިވާ ރިޕޯރޓެއްގެ ސުރުޚީގައި ވަނީ:
(“Israeli army admits stealing organs”) - "މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވަގަށް ނަގާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެެ ސިފައިން އެއްބަސްވޭ" މިހެންނެވެ. މިރިޕޯރޓްގައިވާ ގޮތުން އިސްރައީލުގެ އަބޫކަބީރު ކިޔާ ފޮރެންސިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ޑޮކްޓަރުން އިންސާނުންގެ ހަށިތަކުގެ އެކި އެކި ބައިތައް ވަގަށްނަގަމުން އަންނަތާ އެތައް ޒަމާނެއް ވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން ވަގަށް ނަގާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ލޮލުގެ ކޯރނިއާ، ބުރަކަށީގެ ހަން، ހިތުގެ ވޭލްވް ތައް އަދި ދިގު ކަށި ތައް ހިމެނެއެވެ. އެއީ މިތަކެތި ޔަހޫދީންގެ ބަލިމީހުންގެ ހަށިތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެލިފޯރނިއާ (ބާރކްލޭ)ގެ ޕްރޮފެސަރ އޮފް އެންތްރޮޕޮލޮޖީ، ނެންސީ ޝެޕާރޑް ހިއުސް 2000ވަނަ އަހަރު މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ކުރި އިންޓަރވިއު އެއް ވަނީ ޚުދު އިސްރާއީލުގެ ޓީވީގެ ޗެނެލް 2 އިން ދައްކާފައެވެ. އެއިންޓަރވިއުގައި އެތާގެ އިސްމީހަކަށް ހުރި ޑރ. ޖެހުޑާ ހިސް ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ހަށިގަނޑުގެ އެކިއެކި ބައިތައް ވަގަށް ނެގުމަކީ އެމީހުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ލޮލުގެ ކޯރނިއާ ތައް ނެގުމަށް ފަހު އެމީހުން ހަދާގޮތަކީ (“We’d glue the eyelid shut”) "ލޯ ނުހުޅުވޭ ގޮތަށް ތެރަސް އަޅާ ތަތްކޮށްލަނީ" ކަމުގައިވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ. މިވަޙުޝީ، އަދި ލާއިސްނާނީ ޢަމަލު ފެންމަތިވެ، ދުނިޔޭގެ މީޑިއާގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް، އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެރިޔަކަށް އަދިވެސްހުރީ ހަމަ މި ޑރ. ޔެހުޑާ ހިސް އެވެ! މި ޢަމަލާއިމެދު އެމީހުން މާފަށް ނޭދޭނޭ ކަމުގައި އިސްރާއީލުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
3. ސްވިޑްން ގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ނޫސް ކަމަށްވާ 'އަފްޓޮންބްލާޑެޓް' ގައި 17 އޮގަސްޓް 2009 ގައި ހެކިތަކާއިއެކު ލިޔެފައިވާ ރިޕޯރޓެެއްގެ ސުރުޚީގައިވަނީ "ގުނަވަންތައް ނެގުމަށްޓަކައި ޔަހޫދީ ސިފައިން ފަލަސްޠީނު މީހުން މަރާ" ކަމުގައެވެ. މިގޮތުން އެމީހުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި ސިފަތައް ހުރި މުސްލިމުން ބަލާ ފާހަގަ ކޮށް އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ބަޑިޖަހައި މަރާލައިގެން ގެންގޮސް ޔަހޫދީ ޑޮކްޓަރުން އެމީހުން ފަޅައި އެކިއެކި ގުނަވަން ތައް ނަގަމުން ގެންދާ ކަމުގައެވެ. ޔަހޫދީންގެ ޙަމަލާ ތަކުން މަރާލާފައިވާ ނުވަތަ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންދާ އިންތިފާޟާގެ ޒުވާން ފަލަސްޠީނީންގެ ހަށިތައް ވަޅުލުމަށްޓަކައި ޢާއިލާޔާއި ޙަވާލު ކުރާއިރު އެމީހުންގެ މެއާއި ބަނޑު ފަޅައި އަދި ލޮލުގެ ކޯރނިއާ ތައް ފަދަ ތަންތަން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމުގައި ރިޕޯރޓްގައި ވެއެވެ. އެ ރިޕޯރޓްގައި ވާ ގޮތުން މިގޮތަށް ވަގަށްނަގާ ބައިތައް އެމީހުން ޔަހޫދީންގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގުނަވަންތަކުގެ ކަޅުބާޒާރަށް ވިއްކަނީއެވެ! މި ރިޕޯރޓް ޝާޢިޢު ކުރުމާއި އެކު އިސްރާއީލު ސަރުކާރު ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. އަދި ސްވިޑްންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެހަފްތާގައި އިސްރާއީލަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުވެސް ކެންސަލް ކުރިއެވެ. އަދި އެއީ "އެންޓި ސެމެޓިކް" (ޔަހޫދީންނާއި އިދިކޮޅު) ބަޔާނެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ.
4. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޔާން ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ މިފަދަ ޓީމަކުން ދިވެހީންގެ ގުނަވަންތަކެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސްފާނެއޭ ބުނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުމަކީ އިސްރާއީލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަކީ ހަމަ މިދެންނެވި ވަޙުޝީ ޢަމަލު ފަލަސްޠީނުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބިވާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ބައެއްކަމުގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ އިތުބާރު ހުރި މީޑިއާގައި ހާމަކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަން ހަދާންކޮށް ދިނުމެވެ.
5. ރާއްޖެއަށް ގެންނަން މިއުޅޭ މެޑިކަލް ޓީމާއިބެހޭގޮތުން ވަރަށް މުޢުތަބަރު ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެގިފައިވާ ގޮތުގައި:
ހ. މި ކޭމްޕަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ޔަހޫދީންގެ ބާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި ފެތުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގައި އުފައްދާފައިވާ މަޝްހޫރު ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައިވާ އެމެރިކަން ޖުވިޝް ޖޮއިންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޮމެޓީ (ޖޭ.ޑީ.ސީ) އިންނެވެ.
ށ. މި އައި ކޭމްޕްގައި އަންނަނީ ހަމަ ސީދާ ޒަޔަނިސްޓް ޖަމްޢިއްޔާ އެއް ކަމުގައިވާ “Eye from Zion” - "އައި ފްރޮމް ޒިއޮން" ("ސިހްޔޫން އިން ލޮލެއް") ކިޔާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ބައެކެވެ. މިއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އާދައިގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ތަކެއް ކަމުގައި ހީނުކުރައްވާށެވެ! މި ޓީމާއި އެކީގައި އިސްރާއީލުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔަކު އަންނަކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. މިއީވެސް މިދެންނެވި ބަހުގެ އިތުރު ހެއްކެކެވެ. މީގެ ކުރީންވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމު ތަކުން (މިސާލަކަށް ޖަރުމަނުވިލާތް، އެމެރިކާ އަދި އިންޑިއާ) ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ މެޑިކަލް ޓީމްތައް ރާއްޖެއަށް އާދެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާނޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެފަދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ނ. އިސްރާއީލް ސަރުކާރާއި އެކީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޢާންމުކޮށް ހާމަ ނުކުރާ ސިއްރު ގުޅުން ތަކެއް ހިންގާކަމުގައި ކުރެވޭ ތުހުމަތު ތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔަތުން މިއަދު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޖޯޑަން މަގުން ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އިސްރާއީލަށް ސިއްރު ދަތުރުތައް ކުރައްވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކުގެ ޙަގީގަތަކީ ކޮބައި ބާވައެވެ؟ އިސްރާއީލު ސަރުކާރުން މިއަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ފްލޯޓިންގ އެމްބިއުލަންސްއެއް ދީފައިވާކަމަށް އެނގިފައި ވެއެވެ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް އާ އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ލިބުނަސް ވަގުތުން މީޑިއާގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަމެއް ގެންނަވާއިރު، މިއެމްބިއުލެންސް ދިން ވާހަކައެއް އެގޮތަށް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި ފޮލޯޓިންގ އެމްބިއުލާންސް މިހާރު ވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގެ ބޭރުގައި އަޅާފައި ކަމުގައި އެނގިފައި ވެއެވެ.

މެންދުރުގެ އިރު ފަދައިން އެނގޭ ކަމަކީ ޒަޔަނިސްޓު ޔަހޫދީންނަކީ ދުވަހަކުވެސް މުސްލިމުންނަށް ނުވަތަ މުސްލިމް ގައުމަކަށް ހެވެއް އެދޭނެ ބައެއް ނޫންކަމެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޒަޔަނިސްޓުން މާބޮޑު ލޯތްބެއް ޖެހިގެން ހިލޭސާބަހަށް އެހީވާން ބޭނުންވެދާނެ ކަމީ ބުއްދި ގަބޫލު ކުރާކަމެއް ނޫނެވެ! އެމީހުންގެ އަތުން ޚިދުމަތެއް ލިބުނަސް ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިބުނަސް އޭގެ ފަހަތުގައި އެމީހުންގެ ނުސިޔާނު އެދުމަކާއި ޝަރުޠު ތަކެއް ފޮރުވިފައި އޮންނާނޭ ކަން ޔަގީނެވެ. މިއަދު ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެކެވެ. މާދަމާ އިސްރާއީލުގެ ފްލައިޓް ތަކެވެ. ދެން އަންނާނީ އިސްރާއީލުގެ ޓީޗަރުންނާއި، ޓެކްނީޝިއަނުންނާއި އެޑްވައިޒަރުންނެވެ. ޒަޔަނިސްޓު ދައުލަތާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ފެށިފަހުން ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ މަންހަޖު ބަދަލުކޮށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ދައުރު ފަނޑުކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ މީގެ ކުރީންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން، ރައްޔިތުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމެކެވެ. ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމްދޭ މުއައްސަސާތައް އިހުމާލު ކުރުމާއި، މަތީ ސާނަވީގައި އިސްލާމް ދިވެހި ދެ މާއްދާ އިޚުތިޔާރީ ކުރުމަށް ރޭވުން އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުއާޙަދާ ތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރިޒަރވޭޝަން ތައް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންފަދަ ކަންކަމަކީ ގުޅުމެއްނެތް ވަކިވަކި ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި މިއަދު ބެލެވޭކަށް ނެތެވެ. އަދި މިކަންތަކަކީ އަޑުއިވެމުންމިދާ "ބޮޑުމަންޒަރު"ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ބާވައެވެ؟
ލޮބުވެތި ދިވެހި މުސްލިމް މުވާޠިނުންނޭވެ! ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓުން މުސްލިމް ދިވެހި ގައުމުގެ ތެރެއަށް ފުރޭނިގެން މިދާ ދިއުމާއި މެދު ހޭއަރައި ތިއްބަވާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިތިބި އެމީހުންގެ ޕްލޭންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެޖެންޓުންނާއިމެދުވެސް ފަރުވާތެރިވެލައްވާށެވެ! އަދި ދަންނަވަމެވެ. ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ދީން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެވެސް ވާޖިބެކެވެ. ވީމާ މިކަމާއިމެދު ވަރަށް ފަރުވާތެރިވެ ތިއްބެވުމަށް ހުރިހައި ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އަށާއި އަދި އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައި ނަސޭޙަތްތެރިވަމެވެ.

والحمد لله
27 ޛުލްޙިއްޖާ 1431 ހ.
03 ޑިސެމްބަރ 2010 މ.

Read more...

Saturday, 23 October 2010

ފިޤުހީ މަޛްހަބްތައް

ޖަންނަތު ސަޢީދު
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އުފެދިގެން އައުމުގައި ތަރައްޤީގެ މަރްޙަލާއެއް ކަނޑައްތުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ މަރްޙަލާގައި ، ފިޤްހު ޢިލުގައި ވަރަށް ފުންނާބު އުސް އެތަކެއް ބޭކަލުންނެއް ވަނީ ފާޅުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އިމާމުންނާއި ބޮޑެތި ފިޤްހު ޢިލްވެރިންތަކެއް ވަނީ އުފެދިގެން ގޮސްފައެވެ. އިސްލާމީ ތަޝްރީޢު ފުޅާވެ ފުރިހަމަވުމުގައި މި ދެންނެވި ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.
އެ މަރްޙަލާގައި ތެރޭގައި 13 ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިން އުފަންވިއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ މަޛްހަބުތައް އެކަށައެޅި ، ލިޔެވި ، އެ ރައުޔުތަކަށް ތަބާ ވެވުނެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމީ މުޖްތަޢު ، މި ބޭކަލުން އިމާމުންތަކެއް ކަމުގައި ބަލައިގަތެވެ. އަދި އެއީ މީސްތަކުންނަށް ނަމޫނާތަކެއްކަމުގައި ވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މި ބޭކަލުން ފެތުރިވަޑައިގަތެވެ. މައްކާގައި ސުފްޔާން ބުނު ޢުޔައިނާ އެވެ.
މަދީނާގައި މާލިކް ބުނު އަނަސް އެވެ. ބަޞްރާގައި ޙަސަނުލް ބަޞްރީއެވެ. ކޫފާގައި އަބޫ ޙަނީފާ އާއި ސުފްޔާން އައްޡައުރީއެވެ. ޝާމްގައި އައުޒާޢީ ހުންނެވި އިރު މިޞްރުގައި ޝާފިޢީގެ ފާނު ހުންނެވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ލައިޡް ބުނު ސަޢުދު ވެސް ހުންނެވީ މިޞްރުގައެވެ. އަދި ނައިސާބޫރުގައި އިސްޙާޤުބުނު ރާހަވިޔަހް ، ބަޣްދާދުގައި އަބޫ ޡައުރު ، އަޙްމަދު ބުނު ޙަންބަލް ، ދާވޫދު އައްޘާހިރީ އަދި އިބްނު ޖަރީރު އައްޠަބަރީ އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.
އިސްވެ ދެންނެވުނު ފަދައިން ، މި ބޭފުޅުން ފާޅުވެގެން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ފިޤްހީ އެތަކެއް މަޛްހަބުތަކެއް އުފެދި ، އެ މަޛްހަބުތައް ، އެ މަޛްހަބުތައް އުފެއްދެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އަދި މަޛްހަބުތަކުގައި އެބޭފުޅުން އިޖްތިހާދުކުރެއްވި ދާއިރާތަކާއި ، އިސްތިންބާޠުކުރެއްވި ގޮތްތަކާއި ، ޙުކުމްތައް ނުވަތަ މައްސަލަތައް ބައިބަޔަށް ބައްސަވާލެއްވި ގޮތުގެ ޢާންމު ޤަވާޢިދުތައް ހިމެނިގެން ދިޔައެވެ.
ޙަޤީޤަތުގައި ، މި ދެންނެވި މަޛްހަބުތައް ގިނަވެގެން ދޔުމަކީ އިސްލާމީ ތަޝްރީޢު އެކިބައިތަކަކަށް ބެހިގެން ނުވަތަ ބައިބައި ވެގެން ދިޔުން ، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ގުޅުމެއްނުވާ އާ ކަންތައްތަކެއް އުފެދިގެންދިޔުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. އެއިން ކޮނމެ ބަހަކީ ވެސް ހަމަ ދީނުގެ ބަހެވެ. އެހެނީ އެއިން ކޮންމެ ބުނުމެއް ނުވަތަ ރައުޔެއްވެސް ބިިނާވެފައި އޮތީ އެޔަށް ބާރުދޭ ދަލީލުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ހަމައެފައިން އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ފަހުމްވުމާއި އޭގެ މަޤްޞަދުތައް ދެނެގަތުމުގެ އަޞްލު މަންހަޖުތަކެއް ކަމުގައި ވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެނެކަމުން އެއީ ނައްޞުތައް ތަފްސީރުކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ އުސްލޫބުތަކާއި އޭގެ ރޫޙު ފާޅުވެގެން ދިޔުމުގެ ވެސް އަޞްލު ކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ.
ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުން ، މިއަދާއި ހަމަޔަށް ވެސް މީގެތެރެއިން ބައެއް މަޛްހަބުތަކަށް ތަބާވެވި ، އެ މަޛްހަބުތައް ދެމިއޮތުމަށް އެކަލާނގެ ވަނީ އިރާދަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ބައެއް މަޛްހަބުތައް ދެމިއޮތުމަށާއި ، ފެތުރިގެން ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިފަތަކުން އެކަހެރިވެފައި ވާތީ އާއި ، އެޔަށް ތަބާވާނެ މާގިނަ ބަޔަކު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެހާ ފާޅުވެގެން ނުދިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ރައުޔުތައް ވެސް ޚިލާފީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނޫނީ ފާޅުވެ ، ފެންނާކަށް ނެތެވެ.
އިސްލާމީ ތަޝްރީޢު ފާޅުވެގެން ދިޔުމުގައި މިހާ ފާޅުކަންބޮޑު އަދި އެހާމެ އަސަރުގަދަ އެއްޗެއްކަމުގައި މިދެންނެވި މަޛްހަބުތަކުގެ ދައުރު ވަނީ ވެގެންގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަޛްހަބުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދާއި ހަމަޔަށް އުވިގެން ނުގޮސް ބާކީ ހުރި މަޛްހަބުތަކާއި މެދު އަލިއަޅުވާލުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެހެނީ އެމަޛްހަބުތަކަކީ އޭގެ މަންހަޖުތަކުގެ ވަށައިގެން އެތަކެއް ބަޔަކު ހިނގަމުންގެންދާ މަޛްހަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާތީއެވެ.

Read more...

Saturday, 4 September 2010

ޒަކާތް ދެއްކުމާއި މެދު ފަރުވާ ތެރިވެ ލައްވާށެވެ.

ޢަބްދުލްޙަމީދު (ކުޅުދުއްފުށި) މަނަދޫލައިވް
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން ބިނާވެގެންވަނީ މައިގަނޑު ފަސްރުކުނުގެ މައްޗަށެވެ. ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާކު ނުވާކަމަށާއި މުހައްމަދުގެފާނީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ހެކިވުމާއި، ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރުމާއި، ޒަކާތް ދިނުމާއި، ރަމަޟާންމަހު ރޯދަހިފުމާއި، ކުޅަދާނަކަންލިބިގެންވާ މީހާ ހައްޖުވުމާއި މިފަސްރުކުނެވެ. އަޅުގަނޑު މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލަން މި މަސައްކަތް ކުރާނީ ޒަކާތުގެ މައްޗަށެވެ. އާދެ ކުޑަވެސް ޝައްކެތް ނެތޭ އިސްލާމް ދީނުގައި ޒަކާތަކީ ވާޖިބެއްކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އެކަން އެގި ހުރެ އެކަމަށް އިންކާރުކުރުުމީ އެމީހަކު އިސްލާމް ދީނުން ބޭރު ކުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް މިބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަލްވަދާއު ކިޔަމުންދާއިރު ޒަކާތް ދިނުމުގައި އަވަސްވެ ގަންްނާށެވެ. މިގޮތުން ފިތުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތް ހިމެނެއެވެ. މުދަލުޒަކާތާއި ހިލާފަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުން ވާޖިބުވަނީ ތިމާގެ އަމިއްލަނަފްސުގެ މަތިންނާއި ތިމާ ހަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަން މަޖުބޫރުވާ ބައެއްގެ މަތިންނެވެ. އަނބިންނާއި ދަރީން، މައިންބަފައިންނާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ މީހުންނެވެ. ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން މިޖެހެނީ އެބަޔަކު ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ގޮވާމުގެ ތެރެއިން ބާވަތެކެވެ. ނޫންނަމަ އެބޭނުން ކުރާ ގޮވާމެއްގެ ގަންނަން ލިބޭ އަގެވެ.

މުދަލުޒަކާތް ދެއްކުން ވާޖިބުވާ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމަށް ސަމާލް ކަން ދީގެން ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އަވަސްވެ ގަންނާށެވެ. މާތްﷲ އެކަލާނގެ ދީލަތިވަންތަކަމުން ދެއްވި މުދަލަށް ދަހިވެތިވެ ޒަކާތް ނުދީ ނުތިއްބަވާށެވެ. ގިޔާމަތްދުވަހަށް ބިރުވެތިވާށެވެ. ބުއްދި ވެރިންނަކީ މިފަދަ ބިރުވެތި ދުވަހެއް އައުމުގެ ކުރިން އެބިރުވެތި ކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރާ މީހުންނެވެ. ފަނާވެ ދަނިވި މުދަލަށް އޮތް ދަހިވެތިކަން ދޫކޮށްލާ މީހުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ހަލާކު ތެރެއަށް އެއްލާނުލާ މީހުންނެވެ.


= މަނަދޫލައިވް އިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް=

Read more...

Thursday, 5 August 2010

ނުކުޅެދޭ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމްގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށްފަހު، ﷲ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އަދިވެސް ނާދޭ ހެއްޔެވެ؟

އަބޫ ޣަރީބް
މުޅި ޤައުމު ހަމަނުޖެހުމެއްގައެވެ. އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާތެކެވެ. ޕާރޓީތަކުގެ މެދުގައި ތަޅާފޮޅުމެވެ. ދޮގު ހެދުމާއި ރިޝްވަތު ކެއުމާއި ވައްކަން ކުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ޢާއްމުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންނާއި އަމަން ބަލަހައްޓާ މީހުން ދާންވީ ނުދާންވީ ކޮޅެއް ނޭނގި އަންނަހާ އަމުރަކަށް ކިޔަމަން ވަމުން ދަނީ އެވެ. ނުކުޅެދޭ ޑިމޮކްރަސީގެ ސިޔާސީ އޮއެވަރުގައި ދިވެހިންތައް ޖެހި މަސްތުވެގެންދާ ހިނދު މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ދަށްފެންވަރެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމެއްކަން އިޙްސާސް ކުރެވުނީ ކިތައް ދިވެހި ދަރީންނަށް ހެއްޔެވެ؟

ނުކުޅެދޭ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމްގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއް ބައްޓަމަކަށެވެ. އެއީ އެއްބެއްގެ އުނިކަން ދެއްކުމަށް ފަހު އެމީހުން ވައްޓާލުމަށްފަހު ކުރިއެރުމެވެ. ވާދަވެރިކަމުގެ ރޭހެކެވެ. އަދި މި ވައްޓާލުމުގައި އެކި އުޞޫލުތައް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ހުތުރުކަން ބޮޑު އެއް އުޞޫލަކީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑު ކުރުމަށްފަހު ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް އެ މަންޒަރުތައް ދައްކައިގެން އެމީހުންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަންކަން ހައްލު ކުރުމެވެ. މިބައިމީހުން އެހީއާއި މަދަދާއި ހައްލު ހޯދުމަށް މި އެދެނީ ކޮންބައެއްގެ ގާތުން ހެއްޔެވެ؟ ކުއްފާރުންގެ ގާތުންނެވެ. ތެދެއްމެ މި ނުކުޅެދޭ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމް ގެ ބައްޕައިންނަކީ އެމީހުން ވިއްޔާ އެވެ.

ދަޢުވާ ކުރަނީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫން ހެދުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރަނީ ކުއްފާރުންގެ ފަރާތުންނެވެ. ސިޔާސީ ހައްލުތައް ހޯދުމުގައި ދުވެފައި ދަނީ ކުއްފާރުންގެ ފައިބުޑަށެވެ. ފަހެ މިއީ ﷲ އަށް ގޮންޖެހުން ފިޔަވައި ދެން ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ގެ ޤާނޫނާއި އެއިލާހުގެ ދުސްތޫރު އަހަރެމެންނަށް ނުފުދެނީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އިސްލާމުންނަށް ﷲ ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނަކީ އެއީ އެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލު ﷲ (صلى الله عليه وسلم) ގެ ސުންނަތެވެ. މި ދެ އަޞްލުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށް ފަހު ކާފަރުންގެ ގާތުން ހައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުމަށްވުރެ މޮޔަ ކަމެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

މި ހަލަބޮލިކަމާއި މި ހަމަނުޖެހުމުގެ މެދުގައި ތިއްބެވި ލޮބުވެތި ޢާއްމު މުސްލިމުންނޭވެ! އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ލިބުންވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ﷲ ގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމުންނެވެ. އެމެރިކާއާއި، އިނގިރޭސިންނާއި ފަރަންސޭސީންގެ މަޝްވަރާއިން މުސްލިމުންނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މަންފާއެއް ނޯންނާއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެމީހުންނަކީ އިސްލާމުދީނުގެ ބޮޑެތި ޢަދުއްވުންނެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ﷲ ގެ ވަޢުދު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދޮގެއް ނުވާނެއެވެ. އެއިލާހުގެ ވަޙީއަކަށް ދުވަހަކުވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. އެއިލާހު މުސްލިމުންނަށް އަންގަވާފައިވަނީ، ކުއްފާރުންގެ މިއްލަތަށް، އެބައިމީހުންގެ ދީނަށް މުސްލިމުން ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކުއްފާރުން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ނުރުހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ ލޮބޮވެތި ދީން ދޫކޮށްލަން ތިޔައިގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަކުވެސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެއެވެ. ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމާއި ސިޔާސީ ދޮގުތަކާއި ސިޔާސީ ކެހިވެރިކަމާއި، ރިޝްވަތާއި ވައްކަން ކުރުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އެންމެ އިންޞާފުވެރި ނިޒާމްގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށްފަހުގައި އަމިއްލަ ނުކުޅެދޭ ވަޟަޢީ ޤާނުންތަކަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ހިތާމަވެރި ނަތީޖާތަކެވެ. ޣާފިލްކަމުގެ ނިދިން ހޭލާ ޑިމޮކްރަސީގެ ނުކުޅެދޭ ނިޒާމްގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުމަށްފަހު، ﷲ ޝަރީޢަތައް ނަޞްރު ދިނުމުގެ ވަގުތު އަދިވެސް ނުޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ސުލްޙަ މަޞްލަޙަތާއި އަމަން އަމާންކަން ވަނީ 7 އުޑު މަތިން ﷲ ބާއްވާއްލެއްވި މަތިވެރި ނިޒާމްގައެވެ.


Read more...

Thursday, 22 July 2010

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ މަޞްދަރު: القُرْآن

ޝާޑު ވަރޑްޕްރެސް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

1) ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ނަމަކީ [قُرْآن] އެވެ. މި ލަފްޡުގެ މާނައަކީ ކޮބައިކަން ދަލީލާއެކު ބަޔާންކުރޭ!

ޖ. އަލްޤިޔާމަތު ސޫރަތުގެ 17-18 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. މާނައީ [ހަމަކަށަވަރުން އެ ޤުރްއާން (ކަލޭގެފާނަށް) ކިޔަވާ ވިދާޅުވެވޭގޮތަށް ދަސްކޮށްދެއްވުން ވަނީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ. ފަހެ, (ޖިބްރީލް عليه السلام މެދުވެރިކުރައްވާ) އެ ޤުރްއާން ބާވާލައްވަވާ ހިނދު ކަލޭގެފާނު އެކިޔަވާ އަޑުއައްސަވާށެވެ.] القُرْآن ނަޤުލްވެފައިވަނީ މަޞްދަރުގެ މާނާގައެވެ. القِرَاءَةُ (ކިޔެވުން) މި މާނާގައިވެސް ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އަދި ކަމުގެ ރައްދުވާއަށް މަޞްދަރު ބޭނުންކުރާ އުޞޫލުން, ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅަށް ބޭނުންކުރެވުނެވެ.

2) ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ދެވިފައިވާ އެހެން ދެ ނަމެއް ދަލީލާއިއެކު ބަޔާންކުރޭ!

ޖ. (ހ) الفُرْقَان: އަލްފުރުޤާން ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا މާނައީ [އިންސާނުންނާއި ޖިންނީންނަށް އިންޛާރުކުރައްވާ ބޭކަލަކުކަމުގައި, އެކަލާނގެ އަޅާއަށް الفُرْقان (ހެވައި ނުބައި ވަކިކޮށް އަންގައިދޭ މިންގަނޑު) ބާވާލެއްވި ކަލާނގެ މަތިވެރިވެ މާތްވެވޮޑިގެންފިއެވެ.]
(ށ) الذِّكْر: އަލްއަންބިޔާ ސޫރަތުގެ 50 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ މާނައީ [މިއީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ބާވާލެއްވި ބަރަކާތްތެރި ޛިކުރެވެ.]

3) ޤުރްއާނަށް ކިޔޭ އެންމެ މަޝްހޫރު ދެ ނަމަކީ ކޮބާ؟

ޖ. القُرْآن އާއި الفُرْقَان އެވެ.

4) ޤުރްއާނުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ ކޮބާ؟

ޖ. ޤުރްއާނަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި, ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން މުތަވާތިރުކޮށް ނަޤުލްކުރެވި, މުޞްޙަފްތަކުގައި ލިޔެވިފައިވާ, އެކަލޭގެފާނަށް ބާވާލެއްވެވި ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅެވެ.

5) ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެކިއެކި ބާވާލެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްރާ 3 ބާވާލެއްވުން ދަލީލާއިއެކު ލިޔޭ!

ޖ. (ހ) الَوحُ المَحْفُوظ އަށް: ސޫރަތުލް ބުރޫޖިގެ 21-22 ގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ. މާނައީ [އަދި ކިއެއްތަ! އެއީ لَوحُ الْمَحْفُوظ (ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފިލައެއް) ގައިވާ މާތްވެގެންވާ ޤުރުއާނެވެ.]
(ށ) بَيْتُ العِزَّة އަށް: ސޫރަތުލް ޤަދްރިގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ މާނައީ [ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ ޤުރްއާން ބާވާލެއްވީ ލައިލަތުލް ޤަދްރީގައެވެ.] އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ވިދާޅުވިގޮތުގައި, ކީރިތި ޤުރްއާން ލައިލަތުލް ޤަދްރީގައި ދުނިޔޭގެ އުޑަށް (އެބަހީ بَيْتُ العِزَّة އަށް) އެކީއެކަށް ބަވާލެއްވުނެވެ.
(ނ) ޖިބްރީލް عليه السلام މެދުވެރިކުރައްވާ ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم އަށް: ސޫރަތުއް ޝުޢަރާގެ 193-194 ގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. މާނައީ [އެ (ޤުރްއާން) އާއިގެން ފައިބާވަޑައިގެންނެވީ الرُّوحُ الأَمِين (ޖިބްރީލް عليه السلام) އެވެ. އެ (ޤުރްއާން) ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުށްޓަކައެވެ. އެއީ އިންޛާރުދެއްވަވާ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައެވެ.]

6) ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުނު ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟ އަދި އޭގެތެރެއިން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް އެންމެ އުނދަގޫފުޅުވެލައްވާ ގޮތަކީކޮބާ؟

ޖ. (ހ) ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އިންސާނެއްގެ ޙާލަތުން މަލާއިކަތް ބޭކަލެއްގެ ޙާލަތައް ބަދަލުވެ, ޖިބްރީލް عليه السلام ގެ އަރިހުން އަޑުއައްސަވާ އެ ވަޙީ ބަސްފުޅު ޙާޞިލްކުރުމެވެ. މިއީ އެކަލޭގެފާނު صلى الله عليه وسلم އަށް އެންމެ އުނދަގޫފުޅުވެލައްވާ ގޮތެވެ.
(ށ) ޖިބްރީލް عليه السلام އިންސާނީ ޙާލަތަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން, އެކަލޭގެފާނު صلى الله عليه وسلم އެ ވަޙީ ބަސްފުޅު ޙާޞިލްކުރުމެވެ.

7) ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުނީ ކޮން އުޞޫލަކަށް (މަންހަޖަކަށް) ކަަން ދަލީލާއިއެކު ބަޔާންކުރޭ!

ޖ. ވަކިވަކީން ލަސްލަހުންނެވެ. ދަލީލަކީ އަލްއިސްރާ ސޫރަތުގެ 106 ވަނަ އާޔަތެވެ. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلا މާނައީ [އަދި އެއީ (އެ ޤުރްއާނަކީ) ތިމަންރަސްކަލާނގެ (ބައިބަޔަށް) ބަހާލައްވާފައިވާ ޤުރްއާނެކެވެ. އެއީ ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް (ވިސްނޭގޮތަށް) ލަސްލަހުން އެ ވިދާޅުވެދެއްވުމަށެވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ ވަކިވަކިން (23 އަހަރުގެ ތެރޭގައި) ބާވާލެއްވީމެވެ.]

8) ކީރިތި ޤުރްއާން އެއްފަހަރާ ބާވާނުލެއްވެވި ސަބަބެއްކަމުގައި ﷲ ވަޙީކުރެއްވީ ކޮންކަމެއް؟

ޖ. އަލް ފުރްޤާން ސޫރަތުގެ 32 ވަނަ އާޔަތުގައިވެއެވެ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا މާނައީ [ކާފަރުން ބުނެއެވެ. - (ތަޥްރާތާއި އިންޖީލާއި ޒަބޫރުފަދަ ފޮތްތައް ބާވާލެއްވުނު ފަދައިން) އެއްފަހަރާ އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޤުރްއާން ބާވާނުލެއްވުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ - އެގޮތަށް (ވަކިވަކިން ބާވާލެއްވެވީ) ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް ޘާބިތުކަން (އަދި ދަސްކޮށް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަކޮށް) ދެއްވުމަށެވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ލަސްލަހުން އެ (ޤުރްއާން) ބާވާލެއްވީމެވެ.]

9)ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުނު އަޞްލު ސަބަބުގެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ޤުރްއާންގެ އާޔަތްތައް ބާވާލެއްވިއެވެ. މިއަށް ޤުރްއާން ބާވާލެއްވި ސަބަބުތަކޭ ކިޔައެވެ. ޤުންރާން ބާވާލެއްވެވި ސަބަބުތަކުގެ 2 ބާވާތް ލިޔޭ!

ޖ. (ހ) ދިމާވާ ޙާދިޘާއެއްގެ ސަބަބުން އާޔަތް ބާވާލެއްވުން:- ޚައުލަތު ބިންތު ޘަޢުލަބާގެ ފިރިމީހާ އައުސް ބިން އައްޞާމިތު ظِهاَر ކުރި ޙާދިޘާގައި, ޙުކުމެއް ބާވާނުލައްވަނީ ހަމައެކަނި އެކަމަނާގެ މައްސަލަތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުގައި އެކަމަނާ ވަނިކޮށް سورة الْمُجَادِلَة ގެ 1 – 4 އަށް ބާވާލެއްވުނެވެ.
(ށ) ކުރެވޭ ސުވާލެއްގެ ސަބަބުން އާޔަތް ބާވާލެއްވުން.

10) ޤުރްއާނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާވާލެއްވުނު އާޔަތަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެންމެ ޞައްޙަ އީ ކޮންގޮތެއް؟

ޖ. (ހ) سورة العَلَق ގެ ފެށޭ ބައި:- އަލްބުޚާރީ އާއި މުސްލިމްގައިވާ ފަދައިން އެންމެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ގޮތަކީ މިއީއެވެ.
(ށ) سورة الْمُدَّثِّر ގެ ފުރަތަމަ އާޔަތް:- މިކަމަށް ދަލީލުކޮށްދިނުމަށް ނަންގަވާ ޙަދީޘަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި, ކަނޑައެޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާވާލެއްވުނު އާޔަތްކަމެއް އެރިވާޔަތުން އެނގޭކަށްނެތެވެ. އެއީ އެ ޙަދީޘްގެ މި ޢިބާރާތުންނެވެ. [ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ޙިރާ (ފަރުބަދައިގެ ހޮހަޅައި) ގައި އިންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތް މަލާއިކަތާ އުޑާއި ބިމާ ދެމެދު ކުރުސިއެއްގައި އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނަވަނިކޮށެވެ.] އެހެންކަމުން فَتْرَةُ الوَحْي އަށްފަހު ބާވާލެއްވުނީ މި ސޫރަތްކަމުގައިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
(ނ) سورة الفَاتِحَة :- މުރްސަލް ރިވާޔަތެކެވެ. މުރްސަލަކީ ޟަޢީފްގެ ވައްތަރެކެވެ.
(ރ) بِسْمِ الله :- މިއީވެސް މުރްސަލް ރިވާޔަތެކެވެ. بِسْمِ الله އަކީ ކޮންމެ ސޫރަތެއްގެވެސް ފެށޭކޮޅުގައި ބާވާލެއްވެވިފައިވާ އާޔަތެއްކަމުން إِقْرَأ އާއިއެކުވެސް بِسْمِ الله ބާވާލެއްވެވިފައިވާނެއެވެ.

11) ޤުރްއާނުގެ އެންމެ ފަހުން ބާވާލެއްވުނު އާޔަތަކީ ކޮބާ؟ އަދީ އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަވެވޭގޮތަކީ ކޮބާ؟

ޖ. (ހ) سورة البَقَرَة ގެ 281 ވަނަ އާޔަތް:- وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ މިފަދައިން އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަވެވޭގޮތަކީ މިއީއެވެ. އަދި އިބްނު ޖުރައިޖު ވިދާޅުވިގޮތުގައި, މި އާޔަތް ބާވާލެއްވުނު ފަހުން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ދުނިޔޭގައި ހުންނެވީ 9 ރޭ ވަންދެނެވެ.
(ށ) سورة البَقَرَة ގެ 278 ވަނަ އާޔަތް:- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ އަރިހުން އިމާމް އަލްބުޚާރީ ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
(ނ) سورة البَقَرَة ގެ 282 ވަނަ އާޔަތް:- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ސަޢީދު ބުން އަލްމުސައްޔިބުގެ އަރިހުން އިބްނު ޖުރައިޖު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. މިއާޔަތަށް آيَةُ الدَّيْن (ދަރަނީގެ އާޔަތް) އޭވެސް ކިޔައެވެ.

12) އެންމެ ފަހުން ބާވާލެއްވުނު އާޔަތްތަކާ ބެހޭ ރިވާޔަތްތައް ޖަމާކުރެއްވުމަށްފަހު އިމާމް ސުޔޫތީ ވިދާޅުވީ ކީކޭ؟

ޖ. އިމާމް ސުޔޫތީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި, މި އާޔަތްތަކަކީ އެއް ޤިއްޞާއަކާ ގުޅޭ އާތްތަކެކެވެ. އަދި ބާވާލެއްވުނީވެސް އެއްފަހަރާ ޤުރްއާނުގައި ލިޔެވިފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުސް އެއިން އާޔަތެއް ވިދާޅުވެ އެންމެ ފަހުން ބާވާލެއްވުނީ މިއާޔަތޭ ވިދާޅުވީއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ޚަބަރު ދިނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

13) ޤުރްއާން ޖަމަޢުކުރެވިފައިވަނީ އާޔަތްތަކުގެ ތަރުތީބުންކަން ދޭހަވާ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟

ޖ. (ހ) އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާގޮތުގައި, ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ބާވާލެއްވުމުން, ވަޙީ ލިޔުއްވާ ބައެއް ކާތިބުންނަށް ގޮވާލައްވާ, އެ އާޔަތް މިވެނި ނަމެއްކިޔާ ސޫރަތެއްގައި ލިޔުއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ.
(ށ) ޢުޘްމާން ބުން އަބީ އަލްޢާޞް رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާގޮތުގައި, ރަސޫލު صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުގައި އިންނަވަނިކޮށް, އެކަލޭގެފާނުގެ ލޯފުޅު ބޮޑުކޮށް މައްޗަށް ދެން ސީދާ ބިމަށް ދެން އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޖިބްރީލ عليه السلام ވަޑައިގެން, މިވެނި ސޫރަތެއްގެ މިވެނި ތަނެއްގައި އެ އާޔަތް ލިޔުއްވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިކަމަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
(ނ) އަބޫ މުލައިކާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާގޮތުގައި, މަންސޫޚް ކުރެވިފައިވާ އާޔަތެއް ދޫކޮށްނުލައްވާ ލިޔުއްވަންވީ ކީއްވެތޯ ޢުޘްމާން رضي الله عنه ގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ދެންނެވުމުން, ވިދާޅުވީ ޤުރްއާނުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއޮތްތަނަކުން ބަދަލުނުކުރައްވާނެކަމަށެވެ.
(ރ) އަބުއްދަރްދާ رضي الله عنه ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާގޮތުގައި, الكَهْفُ ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ 10 އާޔަތް ހިތުދަސްކޮށްފިމީހާ, ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް, ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
(ބ) الكَلاَلَة (އަޞްލެއް ފަރުޢެއް ނެތި މަރުވާމީހާގެ ތަރިކަ) އާއި ބެހޭގޮތުން ޢުމަރުގެފާނު رضي الله عنه ސުވާލުދެންނެވުމުން, النِّسَاء ސޫރަތުގެ ފަހުގައިވާ ހޫނުމޫސުގައި ބާވާލެއްވި އާޔަތް އެކަލޭގެފާނަށް ނުފުދޭތޯ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

14) ވަޙީ ލިޔުއްވި މަޝްހޫރު ބައެއް ބޭކަލުންގެ ނަންތައް ލިޔޭ!

ޖ. (ހ) އަބޫ ބަކުރުގެފާނު رضي الله عنه
(ށ) އުބައްޔު ބުން ކަޢުބު رضي الله عنه
(ނ) ޒައިދު ބުން ޘާބިތު رضي الله عنه
(ރ) މުޢާވިޔާ ބުން އަބީ ސުފިޔާން رضي الله عنه
(ބ) ޒައިދު ބުން އަބީ ސުފިޔާން رضي الله عنه
(ޅ) އަލްމުޣީރާ ބުން ޝުޢުބާ رضي الله عنه

15) ޤުރްއާން ލިޔުމުން ޖަމަޢުކުރެވުނު ދައުރުތަކަކީ ކޮބާ؟

ޖ. (ހ) ފުރަތަމަ:- ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ދެ ދައުރު.
(ށ) ދެވަނަ:- އަބޫ ބަކުރު رضي الله عنه ގެ ދައުރު.
(ނ) ތިންވަނަ:- ޢުޘްމާން رضي الله عنه ގެ ދައުރު – މިއީ އެންމެ ފަހު ދައުރެވެ. މިދައުރުގައި އެތައް ކޮޕީތަކެއް ލިޔެވި އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކޮޕީތައް ބަހާލެވުނެވެ.


ޝާޑް ވަރޑްޕްރެސް އިން ނަގާފައި

Read more...

Sunday, 18 July 2010

އިސްމާއީލް ދަންޖެހުން- ފައްޅީގެ ބިންގާ ކޮނުން

ޢަބްދުއްލަޠީފް
ދާދިފަހުން އެއަރޕޯރޓު ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރުގައި ބޭރަށް ފެންނަގޮތަށް ވާގަނޑެއް އެލުވައިގެން ދަންޖެހުނު އިސްމާޢީލްގެ މަރާއިބެހޭގޮތުން މިހާރު ލިބެމުންދާ ބޭރުގެ ރިޕޯރޓުތަކަށް ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް ކުރިން ސުރެ ރާވައިގެން ރާއްޖޭގައި ފައްޅިއެޅުމަށް ކޮނުނު ބިންގަލެއްކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

އޭނާ ދަނޖެހެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް ބައިނަލް އަޤްވާމީ މީޑިއާ ތަކުން ހާމަކުރާއިރު ހާމަކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަކަށާއި އެކަން ކޮށްފައިވާގޮތާއިމެދު ވިސްނައިލުމުން މިއީ ސަލީބީ ކާލިގަނޑުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްލޭނު ކުރެވިގެން ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަމާއިމެދު ޝައްކު ކުރުމަކަށް އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ.

“އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށް އުޅޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އާއިލާއިންވެސް އަދި ގާތް ރަހުމަތްތެރިންވެސް އޭނާ ސަލިބީ ދީނުގައި އުޅުމަށް ހިތްވަރެއް ނުދިނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުން އޭނާ އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުން މަނާކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ދަންޖެހުނީއެވެ.”

ދަންޖެހުނީ ކޮންތަނެއްގައިތޯއެވެ.! ރާއްޖެއަށް އަންނަ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން އައިސް ފުރާ ހެދުމަށް އޮތް މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގައި ޢާއްމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަށެވެ.

މިމަންޒަރު ފެނިގެން އޭނާ އެތަނުން ނަގައިދިނުން އެދި އިމަރޖެންސީ ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅަމުންގެންދިއަ ފަރާތްތަކުގެ ފޯނުކޯލުތަކަށް އިޖާބަ ދިނީ އެކަށީގެންވާ ގިނައިރެއްގައި އޭނާ އެގޮތަށް ބަހައްޓައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އޭނާ އެތަނުން ނެގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ އޭނާ އެތަނުގައި ހުރިތަން ފެނުނުތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ.

ދުނިޔެއަށް ހާމަވި މަންޒަރު:

ރާއްޖޭގައި ސަލީބީން އެބައުޅެއެވެ. އެމީހުންނަށް ސަލީބީ ދީނަށް އުޅެވެން ނެތިގެން އަމިއްލައަށް ދަންޖެހި މަރުވަމުންދަނީއެވެ. އެމީހުން ތިބީ އެވަރަށް ސަލީބީ ދީނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްގެންނެވެ. އެމީހުންނަށް އޮތް ހުރަހަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ. މުސްލިމުން ނޫން ބަޔަކަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އުޅުމުގެ ޤާނޫނު ފުރުޞަތު ލިބިފައި ނެތްކަމެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިއަދު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި މިކަންކަމާއި ގުޅުވާ ވިސްނުންތެރިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. “ޤާނޫނު އަސާސީގައި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވީއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީ އަލުން މުރާޖަޢާކުރަންވީއެވެ.” އެއްބަޔަކު މިގޮތަށް ބުނަމުން މިގެންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުންތެރިންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ސަލީބީ ދީނަށް އެނބުރިގެން މިއުޅޭ ބަޔަކު ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި މާލެއިން އިތުރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންގެންދާ ޚަބަރުތައް ލިބެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލެއިން ބަޔަކު ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ހަނިމާދޫ އަށް އުދުހޭ ކަމަށާއި ދަންޖެހުނު އިސްމާއީލް އަކީވެސް ޤަވާއިދުން އުދުހޭ މީހެއް ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުއްލިއަކަށް މި ކަންކަން މިހާ ހާމަނަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިނގަން ފުރުޞަތު ލިބިގެންމިދިއަ ސަބަބު ދިރާސާކުރަންޖެހެއެވެ. އެކަމުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލަން އެބަޖެހެއެވެ. މި ފަނި ދިރެމުން އަންނަ ދިމާއެއްވެސް ބަލައި ފަނިތައް މަރައިލެވޭވަރުގެ އެންޓިބައިޓިކެއް ދެވިގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުން ސަލާމަތްކަމެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.

ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަން ތިއްބައި އެ ފަނި ބޮޑުވެ ކެންސަރަށް ބަދަލުވެ ނިމެނީއެވެ. އެއިރުން ދެން އޮންނާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެގުނަވަން ކަނޑައިލުންކަން އެއީ ދުނިތެއިން އަބަދުވެސް ފެންނަމުންދާ ތަޖުރިބާއެވެ.
މިއަދު ނޫހުން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް

Read more...

Wednesday, 7 July 2010

ޑިމޮކްރަސީ ކުނިވެ ފުޅައަޅައިފި

ބިން މޫސާ
ރައްޔިތުން ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ. ޑިމޮކްރަސީންއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްވީ ކޮން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ޚިޔާނާތެވެ! މަކަރެވެ! ރިޝްވަތެވެ! ލަދުހަޔާތްކުޑަކޮށް އުޅޭނޭ ގޮތެވެ! އެއްބަޔަކު ތިރީސް އަހަރު ފަރިތަކޮށްގެން މިކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު އަނެއްބަޔަކު ދެއަހަރު ތެރޭގައި މިކަންތައްތަކުގެ މާހިރުންނަށްވެ ނިމިއްޖެއެވެ.
އަހަރެމެންގެ ހުރި ނިކަމެތިކަމާއެވެ.

"ކަސޯޓީ ސީރީސް"ގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ޤާނުނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަންޒަރުތަކެވެ. އެއީ އޭރުގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރިދުވަސްތަކުގަ އާއި، ސިޔާސީ ޕާރޓީތައް އުފެދިގެން ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިކޯޑިންގް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން ފެށުމުންނެވެ. އެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަންހިނގާ ގޮތް އެނގުމުންނެވެ.
މިހާރު މިއޮތީ ޕާޓް 2 ފެށިފަޔޯލައެވެ. ޙައިވާނު ބަގީޗާއެއްގައި، އެތާނގެ އަހުލުވެރިންގެ ތަޞައްރުފާތުތައް މިބައިމީހުންނަށްވުރެ މާ ތަރައްޤީވެފައި ހަމަޖެހޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. ބަލައިލަން ހިތަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެސްވާނެއެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަކިބަޔަކު ނުކުމެ އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ޑިމޮކްރަސީއެވެ. "އިސްލާމް" ކޮށްލާފައި އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރަސީއެކޭ ބައެއް މީހުން ކިޔަން ބޭނުންވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކުގެ މުރުތައްދު ޢަޤީދާގައި ޑިމޮކްރަސީއަކީ މާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ، މާ އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. މިދެންނެވި މޮޔައިންގެ ޚާނާއިން ޑިމޮކްރަސީ ތެރެއިންލާފައި އުފެދިގެންއައި ދެކޮޅުނުޖެހޭ، އެއް މާއްދާއާއި އަނެއް މާދާއާ ފުށޫއަރާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެބައިމީހުންގެ ކައިރީގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިލާހީ ޤާނޫނަށްވުރެ މާ މަތިވެރިއެވެ. ބޯލަންބަންޖެހޭލެ މާބޮޑެވެ.
މިއަދު މުޅީންވެސް އިވޭ އަޑަކީ އެވެނި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޚިޔާނަތްތެރިވި ވާހަކައެވެ. މިވެނި މެންބަރަކު ރިޝްވަތު ހިފަންއުޅޭ ވާހަކައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބީ ހުސްވަގުންނެވެ. ނޫނީ ނޫޕާޓީގައި ތިބީ ހުސްވަގުންނާއި ޚާއިނުންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ބުނިވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ދެސަރުކާރުގައިވެސް ވަޒީރެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅާ ޤައުމީ ޓީވީގައި ދެއްކެވި ވާހަކައެއްގެ ޚުލާޞާއެވެ.
އެކަކު ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފައި "ހަތް މިލަޔަން" ރުފިޔާ ތިމަންނައަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށައެޅިއޭ ބުނާއިރު، ތިމަންމެން ނޫން އެންމެންނަކީ ވަގުންނޭ ގޮވާ މަންޒަރަކީ ދިވެހީންނަކަށް މިހާރު މާ އާކަމަކަށް ނުވެއެވެ. މާބޮޑުކަމަކަށް ނުވަތަ މާމުހިންމު ޚަބަރަކަށް ނުވެއެވެ. ބަލައިލަން ކިތަންމެ ހަޑިޔަސް، އަޑުހާމީހުންގެ ލޮލަށާއި ބޮލަށް ކިތަންމެ ތުރާވިޔަސް، ތިމާމެންގެ މަޤުޞަދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓީވީއާއި ރޭޑިޔޯއިން މިވާހަކަތައް ނޫން އަޑެއް ނީވެއެވެ.
މުޅީންވެސްތިބީ، ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ރައްޔިތުންގެ ވިންދު ނުހަނު ގާތުން ބަލަމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ މީހުންނެވެ. ﷲ އަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ ކުރަން އެނގޭ ކަމެއްވެސްނޫނެވެ.
ރައްޔިތުން ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ. ޑިމޮކްރަސީންއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްވީ ކޮން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ޚިޔާނާތެވެ! މަކަރެވެ! ރިޝްވަތެވެ! ލަދުހަޔާތްކުޑަކޮށް އުޅޭނޭ ގޮތެވެ! އެއްބަޔަކު ތިރީސް އަހަރު ފަރިތަކޮށްގެން މިކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު އަނެއްބަޔަކު ދެއަހަރު ތެރޭގައި މިކަންތައްތަކުގެ މާހިރުންނަށްވެ ނިމިއްޖެއެވެ.
އަހަރެމެންގެ ހުރި ނިކަމެތިކަމާއެވެ.
= ރާއްޖެއިސްލާމްއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް =

Read more...

Wednesday, 16 June 2010

ބަލަންތިބި މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަދައި ހުލިވެއްޖެ

ހުސައިން ނަފީސް
އެމެރިކާގެ ފައްޅިއެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ނަޞާރާއިންގެ ބޮޑު ބުދަކަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު 11:15 އެހާ ކަންހާއިރު ހޮނުއަޅައި ބަލަންތިބި މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އަދައި ހުލިވެއްޖެއެވެ.

ނަސާރާއިން އަޅުކަން ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ އޮހިއޯގައި ހަދާފައިވާ ފައްޅިއެއްގައި މި ބުދު ބެހެއްޓި ނަސާރާއިން އެއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ރަސްކަލުންގެ ރަސްގެފާން (ކިންގު އޮފް ކިންގު) އެވެ. އަދި ވަނަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހުން އެއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ޓަޗްޑައުން ޖީސަސްއެވެ. މިބުދު އެމީހުން ބަހައްޓާފައިވަނީ ހާމައަށްހުރި ތަނެއްގައެވެ.

ހަ ބުރީގެ އުސް އިމާރާތަކަށް ވުރެވެސް އުސް މި ބުދުގެ އުސްމިންގައި 62 ފޫޓް އަދި ފުޅާމިންގައި 40 ފޫޓް ހުރެއެވެ. އަދި މިބުދު އެމީހުން ހަދާފައިވަނީ ޕުލާސްޓިކް ފޯމްއާއި ފައިބަރގުލާސްއާއި ސުޓީލް ފުރޭމް ބޭނުން ކޮއްގެންނެވެ.

އޮހިއޯ ސްޓޭޓްގެ ފުލުހުން ބުނީ ހޯމަދުވަހު ވިދައި ގުގުރައި ބުދަށް ހޮނުއެޅުމުން އޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އެއްކޮށް އަދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ފެންނަން އޮތީ އެބަހައްޓާފައި ހުރި ދަގަނޑު ފްރޭމްކަމަށާއި، އެވެސްއޮތީ އަދައިގެން ގޮސް ކަޅު ދެލިގަނޑަކަށްވެފައި ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮހިއޯ ސުޓޭޓްގައި ދިރިއުޅޭ ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެބުދަށް ހޮނުއެޅުމުން އެތަނަށް އެއްވެ އެބުދުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދައި ހުލިވެގެން ދިޔަމަންޒަރު ބަލާފައިވެއެވެ.

މިބުދު ބެހެއްޓި މީހުން ބުނެފައިވަނީ އަދިވެސް އެތާގައި އެކަހަލަ ބުދެއް ބަހައްޓާނެކަމަށާއި އަދި ދެން އެމީހުން އެބުދު ހަދާނީ (ފަޔަރ ޕްރޫފް) އަލިފާން ނުހިފާ ގޮތައްކަމައްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މިބުދު ހަދާފައިވާލެއް ބިޔަކަމާއި ހަދާފައިވާ ގޮތުން، މިބުދަކީ ޓޫރިސްޓުންގެ މަޤުބޫލުކަން ވެސް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

މިބުދު އެނދުމާ ގުޅިގެން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކު އޮބާމާ އޮހިއޯ ސުޓޭޓްގައި މިބުދު ބަހައްޓާފައިހުރި ފައްޅިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ހާމަކޮއްފައިވެއެވެ.

މިއަދު ނޫހުން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް

Read more...

Sunday, 9 May 2010

ދެރަނުވާށެވެ. ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް އެތައް ހާސްބަޔަކު ޙާޟިރުވި.

އަބްދުއްލަތީފް
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގެ ސްޓޭޖްގައި، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ” ދެރަނުވާށެވެ.” މައުޟޫއަށް ދެއްވި ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ޙާޟިރުވިއެވެ.

ދެރަނުވާށެވެ.މިމައުޟޫއަށް ދެއްވި ތަޤްރީރުގައި އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތުގެ އަލީގައި ހުށަހަޅައިދެއްވި ދަރުސަކީ ވަރަށް އަސަރުގަދަ ދަރުސެއްކަމަށް އަޑުއެއްސެވުމަށް ޙާޟިރުވި ގިނަބަޔަކު ބުނެފައިވެއެވެ. މިރޭގެ ދަރުސަށްވެސް ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޙާޟިރުވެފައިވާކަމަށް ދަރުސަށް ޙާޟިރުވީ ގިނަބަޔަކު ބުނެފައިވެއެވެ.
މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު 29 ގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުނު ދަރުސަކީ މިހާތަނަށް، އެއްތަނަކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އެއްވަގުތަކާ އެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ. “ސުވަރުގެ އެދޭމީހާއަށް” މިމައުޟޫއަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ދެއްވި ތަޤްރީރަކީ މީހުންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ޢިލްމީ ދަރުސެކެވެ. ލަފާކުރެވޭގޮތުން ދިހަ ހާހާއި، ބާރަހާހާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް މިދަރުސް އަޑުއެހުމަށް މީހުން ޙާޟިރުވެފައިވެއެވެ. މިދަރުސްގެ ސީޑީއަކީވެސް ރެކޯޑެއް ހޯދާފައިވާ ސީޑީއެކެވެ. 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދެހާހެއްހާ ސީޑީ ވިކިފައިވާ، މިސީޑީއަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ނެރެވުނު ފިލްމުތަކަށާއި ލަވަސީޑީތަކަށް ގޮންޖަހާލާފައިވާ ސީޑީއެކެވެ. މިކަމުން ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ދެވިފައިވާ ޤަދަރު އިތުރުވަމުން އަންނަކަމާއި، ދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދަހިވެތިވެފައިވާ މިންވަރު އެނގިގެންދެއެވެ.

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން 2010 ވަނަ އަހަރު ދެއްވާފައިވާ ތަޤްރީރުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ވިލިގިލީ ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި “މިޢުރާޖްގެ ހަދިޔާ” މައުޟޫއަށްބޭއްވި ދަރުސާއި، ހެންވޭރު ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން “ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ” މައުޟޫއަށް ބޭއްވި ތަޤްރީރަކީވެސް ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އެތަޤްރީރުތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ތަޤްރީރުތަކެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގެ ދަރުސާއި މީގެ ކުރީން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާފައިވާ އެންމެހައި ދަރުސްތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް، ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަންދެއްވި ގިނަޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނަށް ވަކީން ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ދަންނަވާކަމަށް އެޕަރޓީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

ޚަބަރު މިއަދު ނޫހުން ނަކަލުކޮށްފައި

Read more...

މާޔޫސްވެފައިތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ތައުބާވެ ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމަށް ޝޭޚު އިލްޔާސް ނަސީހަތްދެއްވައިފި

މޫސާ ހަލީލް
އެކި އެކި ފާފަކުރެވިގެން އެކަމާމެދު މާޔޫސްވެގެން އުޅޭމީހުން އެގޮތްދޫކޮށްލާފައި، މާތްﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ތަޢްބާވެ އެކަލާނގެ އަންގާފައިވާ ފަރްޟުފަސްނަމާދުއަދާކޮށް ހެޔޮޢަމަލުކުރާމީހަކަށްވުމުން ، އޭނާގެ ފާފަފުއްސަވައި މާތްﷲގެ ރަޙްމަތާއި މަޣްފިރަތުއެމީކަށްލިބި ހިތާމަތަކާއި މާޔޫސްވުންކެޑި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ބާއްޖަވެރިކަންލިބޭނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ މިހާރު އެންމެ މަގްބޫލު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރޭ ހެދިގޮޑު ދޮށަށް އެއްވެފުރިފައިވާ އެތައްހާސް މީހުންނަކަށް ދީނީނަސީޙަތްދެއްވަމުން ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކާއި އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު މާޔޫސްވެ ހިތާމަކުރުން ދޫކޮށްލާފައި މާތްﷲ އަށް އީމާންވެ އެކަލާނގެ ޚަޟްރަތަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަގްވާވެރިވެ ތައުބާވުމާއެކު ހެޔޮއަމަލުކުޅުމުގައި ޙަޔާތުގެދުވަސްތައް ހޭދަކޮށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ލިބިގަންނަންވީކަމަށެވެ.

ކުރެވޭ ކުށްފާފަތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކާއެކު ތައުބާވުމުން މާތްﷲ އެފާފަތައް ފުއްސަވައި އެކަލާނގެ ރަހްމަތާއި ހެޔޮދަރުމަ އެމީހަކަށް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތަށް މާޔޫސްވެފައިވާ ޙާޔާތްތައް ބާއްޖަވެރި އުފާވެރި ޙަޔާތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މާޔޫސްވުމެއްނެތްކަމަށާއި ކުރެވޭ ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާވުމުގެ މަތިވެރި ފުރުޞަތު އޮންނަކަމުގައި ޝޭޚު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އަޅުގަޑުމެންނަން ދިމާވާ އެކިއެކި ދަތިތަކާއި ބަދުނަސީބުތަކަކީވެސް މާތްﷲ އަންގަވާފައިވާ މަގުން އެއްކިބާވެވި ކުށްފަާފަކުރުމުގައި އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތާއި ނަފްސުދޫކޮށްލެވޭތީ ކަމަށެވެ. އެހެންވުމާއެކު އީMާންކަމާއި ތަގްވާވެރިކަން ވަރަށްގަދަކޮށް ފާފަތަކާއި ފާހިޟްކަންތައްތަކަށް ހެއްލިގެން ދިޔަނުދިނުމަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުވެގެން ހުރުމަށް ސޭޚުވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އަޅުގަޑުމެންގެ އިގްތިސާދު ރަގަޅުވެ ދަތިތައް ފިލައިގެން ދާނީވެސް އަޅުގަޑުމެން މާތްﷲއަށް އިޚްލާސްތެރިވެ މުޖްތަމައުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ފާހިސްކަންތައްތަކާއި ވިޔާނުދާ ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވެގެން އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތާއި ނަފްސުތާހިރު ކޮންގެންކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝޭޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް ވަގުތުން ޓީވީއެމުން ދެއްކިއެވެ. މިދަރުސްތަކަކީ އަދާލަތުޕާރޓީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުންދާ ދަރުސްތަކެވެ. ރޭގެ ދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ ޑޯންޑްބީސޭޑް – ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ މިމައުޟޫޢެވެ.

ޚަބަރު މިއަދު ނޫހުން ނަކަލުކޮށްފައި

Read more...

Monday, 3 May 2010

ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅަކުން ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީ ތައްޔާރުވަނީ

ލިޔުނީ ޙުސައިން
www.hussaenh.blogspot.com
ޢަދާލާތު ޕާޓީއަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައި، ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ މުއައްސަސާއެކެވެ. ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލުމަކީ ބޮޑު ދެ ޕާޓީކަމަށް ދަޢުވާކުރަމުންދާ ދެ ޕާޓީއަށް އެކަނި ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށްވެސް މިފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ގައުމު މިއަދު މިއޮތް ޙާލަތުން އެހެން ހާލަތަކަށް ގެނެވޭނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިކަމަކުންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ގައުމު މިއަދު ޣަރަޤުވެފައިވާ ކަނޑުން، ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގައުމުގެންދެވޭނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމުގައިވެސް އެރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ރާއްޖެއިން ލިބެމުންދާ ތާޢީދާއި މަޤުބޫލުކަމަކީ، ފާހަނގަކޮށްލަން ޖެހޭފަދަ މަޤުބޫލުކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅު ތަކުން ޢަދާލަތު ޕާޓީ އެރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ލިބިފައި ދަޢުވަތު ތަކުގެ ގިނަކަމާއި ހުރެ، މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރ މަހާއިހަމަޔަށް ދަތުރުތައްވަނީ ކުރަންޖެހިފައެވެ. އަދިވެސް ވެއިޓިންގް ލިސްޓުގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން އިންތިޒާރުގައި އެބަތިއްބެވެ. އަދި މިދަތުރު ތަކުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީވެސް އެރަށްތަކުންނެވެ. މިކަމުންވެސް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިފަހަކަށް އައިސް ލިބެމުންދާ މަޤުބޫލުކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ. މިދިޔަ މަރޗް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު މުޒާހިރާޔަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއްދުވަހެއްގެ އެއްވަގުތެއްގައި، ބަނގުރާއަށް ނޫނެކޭބުނެ ކުރިމުޒާހަރާއެވެ. އީމާނުން ފުރިގެންވާ މުޒާހަރާއެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި، ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮވައިލުމަށް ކުރެވުނު މުޒާހިރާއެވެ. މިކަމުންވެސް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ލިބެމުން އަންނަ ތާޢީދާއި، މަޤުބޫލުކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

މިއަދު ގައުމުގެ ޙާލަތުވަނީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައަކަށްގޮސްފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެންހޭ އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި، އެންމެބޮޑަށް އިސްކަންދޭނެ އެއްކަމެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.
ޢަދާލަތު ޕާޓީވެރިކަމެއްގައި:
ޢަދުލުޢިންސާފް – ޢަދުލުއިންސާފަކީ ކޮންމެ ގައުމަކާއި މުޖުތަމައެއްގެ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރުފަތެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުން ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ މައިދާނެއްގައިވެސް ޢަދުލާއި އިންސާފް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ޚަޤީގަތުގައި ޢަދުލުއިންސާފަކީ މާތް ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުތަކުން ބިންމަތީގައި އުޅުމަށްޓަކާ އެއުރެންގެ މެދުގައި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ގުޅުންތައްވެސް މާތް ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާޢިމުކުރުމެވެ. އަހެންކަމުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޢަދުލް އިންސާފް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

މިނިވަންކަން- މިނިވަންކަމަކީ އިންސާނަކަށް ދުނިޔެމަތީގައި ލިބޭނެ އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތެވެ. މިނިވަންކަމުގެ މާނައަކީ މީހާ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އުޅުންނޫން ކަމުގައިވާތީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ހަމަތކުގެމަތީގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިނިވަންކަން ދިނުމަށްޓަކައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކަމުގެ ޤާނޫނު ޤަވާޢިދު އެކަށައަޅައި، އެޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރާނެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ 100 އިން 100 މުސްލިމް ގައުމަކަށް ވީހިނދު ދިވެހިންނަށް އެބައިމީހުންގެ ލޮބުވެތި ދީނުގައި އުޅުމަށް މިނިވަންކަމާއެކު ޖާގަ ދިނުމެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އެކަކު އަނެކަކާ ބައިވެރިވެ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި، ރިވެތި އަހްލާގާއި ސުލޫކުގެ މަތީގައި، މުޢަމާލާތްކުރުމާއި މެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.
ލިއުންތެރިކަމާއި ނޫސްމަޖައްލާގެ މިނިވަންކަން ދިނުމުގައި އިސްލާމްދީނާއި ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިވަންކަން ފޯރުކޮށް ދޭނެއެވެ.
ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު – ގައުމެއްގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައިދޭ އެބައެއްގެ މެދުގައި އޮންނަ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެވެ. އެހެންކަމުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި، ތަޢުލީމީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމުގައި ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ގައުމީ ކަރިކިއުލަމެއް އެކުލަވައިލުމަށް އިސްކަން ދޭނެއެވެ. ގައުމީ ބަހަކީ ދިވެހި ބަސްކަމުގައިވާތީ ދިވެހި ބަހަށް ޚާއްސ އަހަމިއްޔަތުކަމެއްދީގެން ތަޢުލީމް ނިޒާމު އެކުލަވައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ސާނަވީ ތަޢުލީމު ނިމޭއިރު ދެވަނަ ބަހެއްގެގޮތުގައި ސާނަވީ ފެންވަރަށް އަރަބިބަސް ކިޔަވައި ދޭނެއެވެ. ތަޢުލީމީ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޙާއްސަ އަހަމިއްޔަތު ކަމެއްދޭނެއެވެ. އަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދެވޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އަރަބިބަހާއިއެކު ގައުމީ ފެންވަރަށް އިނގިރޭސިބަސް ކިޔަވައި ދޭނެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ މުގައްރަރު އެކުލެވިފައިވަނީ އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ކަމުގައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލުތަކެއްގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އެމީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. ތަޢުލީމީ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއްގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު މަޛްހަބީ ތަޢައްޞުބާއި ނޭއްގާނީކަން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އަށަގަނެ ނުދިނުން. ޓީ.ވީއާއި ރޭޑިޔޯގެ ވަޞީލަތަކީ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވަޞީލަތެއްކަމުގައި ނަހަދައި، ތަރބަވީ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ދަށުން އެވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން. ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އާދަޔާ ހިލާފް ތޫނު ފިލިކުދިން ދެނެގަނެ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގެ މަތިން އެކުދިން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. މިލަނޑު ދަނޑި ތަކަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި، ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރާނެ މަސައްކަތެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙައްތު – ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވުމަކީ، އިންސާނަކަށް ދުނިޔޭގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިއަކީވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ހެދުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސްފަސޭހަ ފަށެއްގައި ހެދުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ސްޕެސަލިސްޓް ޑޮކުޓަރުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއިއެކު، ބޭސްވެރިކަމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަތަޅޮތަކުގައި ހުރި ހަސްފަތާލުތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރަށް ޚިދުމަތްދޭ ހަސްފަތާލްތައް ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. އަމިއްލަ ހާލައިގެން ނޫޅެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ފަރުވާތައް ކުރަންޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ގޮތަކަށްއެފަދަ ފަރުވާތައް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

އިންސާނީ ވަޞީލަތް – ދިވެހިންގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަރައްޤީކުރުމަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން އެންމެ އިސްކަންދޭނެ އެއްކަމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދިވެއްސަކީވެސް އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ ކޮންމެސް މަސައްކަތެއް ދަންނަ މީހަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި ދިވެހި ހުނަރުވެރިންގެ ހުނަރުތައް އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިރުވައި އާލަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ޕްރޮފިޝަނަލް ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ދިވެހިން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މަތީތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ދިވެހި ދަރިން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަތަޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ހުނަރުވެރިކަމާއި ފެންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރާނެއެވެ.

މިކަންތައްތަކަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށައަޅައިފައި ޕުލޭންތަކެވެ. މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިޔާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންސާނީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. ތިޔަ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއިއކު ތިއްބަވާށެވެ. ދިވަހިރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމެވެ.

ލިޔުނީ ޙުސައިން
www.hussaenh.blogspot.com

Read more...

Thursday, 29 April 2010

ދިވެހިން ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ވިސްނާން ވެއްޖެ ކަމެކެވެ

ޑރ މަޢުރޫފް ޙުސައިން
ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ރުހޭބަޔަކު ރުހުނަސް ނުވަތަ ނުރުހޭ ބަޔަކު ނުރުހުނަސް ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ދީލާލާފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ މާނަޔަކީ ގިނަބަޔަކަށް ފެންނަގޮތަށް ކަންތައް ގެންދިއުމެވެ. އާދެ، އަޣްލަބިއްޔަތު ނިޒާމެވެ. މިތާގައި ގިނަބައެކޭ މިބުނެވޭ ބަހުގެ ޙަގީގީ މާނައެއް ކަމުގައިވެފައި އޮންނަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އޭރަކު އެތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް ފެންނަ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. މިހިސާބުން ހުއްޓި މި ދެންނެވުނު މަޖިލީހާއި ދިމާލަށް ބަލާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އެތާގައި ކަންތައް ހިނގަމުންދާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ދިމާލަށް ފެންނަން ހުރި ޙަގީގަތެކެވެ. އެގޮނޑިތަކުގައި އިށީދެތިބެގެން އެކަކު އަނެކަކަށް "ޢިއްޒަތްތެރި" ކަމުގެ ލަގަބު ދީގެންތިބި މީހުންގެ ކިބައިގައިހުރި އިޚުލާޞްތެރި ކަމާއި ތިމާމެން ނިސްބަތްވާ ޕާރޓީގެ މަސްަޙަތުގެ ކުރިޔަށް ދީނާއި ގައުމުގެ މަސްލަޙަތު ނެރޭމިންވަރުވެސް މިދަނީ ލޮލުންފެނި އަތުންހިފެމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑަށްފެންނަގޮތުގައި އެތާގައި އަރައިރުންވެ ތަޅާފޮޅާންތިބި "ޢިއްޒަތްތެރިން" ގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު އެއްގަލަކަށް އަރަނީ ހަމަ އެންމެ މަސްއަލައެއްގައެވެ. އެއީ ދީނާއިގުޅުންހުރި އެކިއެކި ބިލްތައް އެމާތް ގެކޮޅުގެ ތަޅަމަށްވެސް ނާރުވާ ބޭރުކޮށްލުމުގައެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ތަޅަމާއިހަމަޔަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ އެއަށް ހަޖޫކިޔައި އެބިލެއް ބޭކާރުކޮށްލުމުގައެވެ. އެތާގައި އެކިއެކި "ޢިއްޒަތްތެރީން" ދައްކާފައިހުރި ވާހަކަތަކުން އެމީހުންގެ ކިބައިގައި މި ލޮބުވެތި ވަޠަނަށާއި މިމާތް ދީނަންހުރީ ކިހާވަރެއްގެ ލޯތްބެއް ކަން ފާޅުވަމުންދެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުހަދާ ގެއަކީ މިވަގުތުވެރިކަންކުރާ ޕާރޓީއާއި ވެރިކަމުންވެއްޓުމުން އަލުންއަރާން މަސައްކަތްކުރާ ޕާރޓީއާއި ދެބައިމީހުން ބަނޑުމުސާރަޔަށްބައްދާން އޮތް ގުޅަކުޅޭފަސްގަނޑަކަށްވެފައިވާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުންވެސް ތަކުރާރުވެ ތަމްސީލުވެގެންދަނީ ހަމަ މިމަންޒަރެވެ. ކުދިކުދި ރަށްރަށުގެ މުޖުތަމަޢުތައްވަނީ ބައިބައިވެފައެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެއްޗެތިކިއުމާއި، ލަޢުނަތްދިނުމާއި، ތަޅާފޮޅުމާއި، މުދަލަށާއި ޖާނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޢާންމުކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. މިކަންތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑު ކުރި ދަތުރެއްގައި ވަރަށްކާރީން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ ހަރުގެ ތައް ސުންނާފަތިކޮށްލާފައި ހުރިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކިއެވެ. މިނަފްރަތުގެ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހަލާކުކުރަނީ ހަރުގެތައް އެކަންޏެއްނޫން އިގޭތޯއެވެ. ރޯގަސްގަހާގެހި ވެސް މެއެވެ. އެއްބަޔަކު ހިޔާވެލާން ވަންނަ ގަސްތައް އަނެއްބަޔަކު ކަނޑާލަނީއެވެ. މިގޮަތަށް ކަނޑާވައްޓާލާފައިވާ އެތައްގަހެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްކިއެވެ. މިހާލުގައި ރައްޔަތުން ފާޑެއްގެ މަސްތެއްގައި ތިއްބާ މިއިން ކޮންމެ ޕާރޓީއަކުންވެސް އެރަށްރަށަށް އަރައި ޖަލްސާތައްބާއްވައި އަނދަމުންދާ އަލިފާންގަނޑަށް ދަރުއަޅަމުންދެއެވެ. ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

ރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު މިފަދަ ދަރަޖައަކަށް ދަށަށްގޮސް ދޭދޭދެމަފިރިންނާއި މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންގެ ދޭތެރެއަށް ޕާރޓީ ވާދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން ވަނދެފައިވާއިރު މިއަށްވުރެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަށެވެ. ސެކިއުލަރ އުސޫލަށް ތަބާވާ ލާދީނީ މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މިފަދަ މީހުންނަކީ އިހުގައިވެސް އަދި މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބިބައެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ސަރުކާރުގެ ބޭރުގައެވެ. ރާއްޖޭގައްޔާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައެވެ. މިފަދަމީހުންގެ ނުފޫޒު އޭރަކު އެއޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ފޯރައެވެެ. އަދިވަކީން ބޮޑަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމް ގާއިމްވެ ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިޒަމާނުގައި މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވާނެކަމީ ފެންނާންއޮތް ޙަގީގަތެކެވެ. "ދިވެހީންގެ އެކުވެރީން" ނޭ ކިޔައިގެން ނުވަތަ މިނޫނަސް އެކިއެކި ނަންނަމުގައި މިޝަނަރީން ނިކަން ފޯރިއާއިއެކީ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ކަމީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކު ވިސްނާފިކުރު ކުރާންވެއްޖެ ކަމެކެވެ. ދީނަށް އެކިގޮތްގޮތުން ކުރެވެމުން މިދާ ފުރައްސާރަޔަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ވިސްނާން ވެއްޖެ ކަމެކެވެ.

އެކެއްދެމީހެއްގެ ޒާތީ މަސްލަޙަތު ކުރިޔަށް އެރުވުމަށްޓަކައި ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާޢިދު ތައް ބަދަލު ކުރާން އުޅުމުން ކަންތައްހިގާދިޔަ ގޮތުން ދިވެހީންތިބީ މިކަންތަކަށް ފިސާރި ހޭލާކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކިކަންކޮޅުތަކުން މީހުން ނިކުތީ ޕާރޓީ ވާދަވެރިކަމާއި ޢަޞަބިއްޔަތު ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މިފަދަ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިވާނޭ ކަމުގައި ފެނެއެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިޔަކު ތެދުވާންވާނީ ހަމަ މިރޫޙުގައެވެ. ސަބަބަކީ، އެތަނެއްގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި އެގައުމެއްގެ ރައްޔަތަކަށްވެވޭނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމަކަށްކަމުގައި ލިޔެވިގެންވާ އެއްވެސް ގައުމެއް މިދިވެހިރާއްޖެ ނޫނީ މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް ވާކަމަކަށް ނުވެއެވެ. މިމާއްދާ ބަދަލު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެތައްބަޔަކު މިރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވެ. 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ކްރިސްޓިއަނުން އެބަތިބިކަމަށް މީހުުން ބުނާތީ އެބައިވެއެވެ. މިހެންއޮތުމުގެ ސަބަބުން ތިމަންނަމެން ފަކީރުން މިތިބީ އެކޮޅަށްވެސް މިކޮޅަށްވެސް ލައްވާނުލާ ކަމުގައި މިވެރީން އެބަރޮއިހޭރި ދަޢުވާ އެބަ ކުރެއެވެ. ހަނދާނަށް އަންނަނީ މި ދައުރު ފެށުނު ދުވަސްވަރު ދަރުމައިގެ މަސްއޫލު ވެރިންގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުގަނޑަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއުރައެއްގައި ވާ ލިއުންކޮޅެކެވެ. އެއީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންސަރވޭޓިވް ޕާރޓީގެ އިސްމީހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި އެމީހުންގެ އިސްބައެއް މީހުން ލިޔެފައިވާ ލިއުންތަކެކެވެ. މީގައި ލިޔެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮންސަރވޭޓިވް ޕާރޓީގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޮވުނު ސަރުކާރު ހޮވުނީ އެމީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑުއެހީތެރިކަމާއި ލައިގެން ކަމާއި އަދި އާސަރުކާރުގައި އެމީހުންގެ ނުފޫޒު އޮތްކަމާއި އަދި ބަސްވިކޭނޭ ކަމުގައްޔާއި އަދި އެމީހުން އެންމެ ބޮލުގައި ރިއްސާކަމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ދިވެއްސަކަށް ވެވޭނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމަކަށް ވެގެން ކަމުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރަތް އަދިވެސް އޮންނަ އޮތުން ކަމުގައި ކަމުގައި ބުނުމަށްފަހުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

“real opportunity for Conservative shadow ministers to exercise quiet diplomacy behind the scenes.”

މާނަޔަކީ: "މިއީ އަހަރެމެން ކޮންސަރވޭޓިވް ޕާރޓީގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންނަށް ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތުގައި ތިބެގެން މިކަމަށް ބާރުއަޅައި ޕްރެޝަރ ކުރުމަށް ލިބިފައިއޮތް ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ."

ލޮބުވެތި ދިވެހި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ފަރުދާގެ އަނެއްފަރާތުގައި ބަޔަކު ކޮށްފާނޭ ކަމަކަށް ވިސްނައި ފާރަވެރިވެގެން ތިބޭހުށި ކަމެވެ! ތިޔައިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަރުވުމަށްފަހު ކުރެވޭ ސުވާލު ތަކުގައި ތިބާ އުޅުނީ ކޮންޕާރޓީއެއްގައިތޯ ސުވާލުކުރައްވާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމަދީނަށް ގޮންޖަހައި ދީން ނައްތާލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރިއިރު ތިބާ ހެދީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު އައުން އެކަށީގެން ވެއެވެ. މިއަދު މިއޮތީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޕާރޓީ ދީނާއި ގައުމަށް ވަފާތެރިކަން ހުރި މިންވަރުގެ ތަރާދުން ކިރާލަން ޖެހިފައެވެ. ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. drmauroof.blogspot.com އިން ނަގާފައި

Read more...

Thursday, 22 April 2010

ގައުމުގައި ތިބި ސެކިއުލަރރިސްޓުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައިކޮށްލުން – ޝަހީމު

ހަބަރު: ދިއިސްލާމް ޑެއިލީ
ޝަހީމުމިހެން ވިދާޅުވީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަމުންގެންދަވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން ރޭގައި، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މާލަމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ޝަހީމު ވިދާޅުވީ ގައުމުގައި ޢަލްމާނީ ފިކުރު ފަތުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން، ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތައް ބައިބައި ކޮށްލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި ބައިބައި ކުރުމަށް ރޭވުންތަކެއް ރާވަމުންދާ ކަމަށާއި، ޙާއްސަކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފާއި ޢަދާލަތު ޕާޓީއާއި ދެމެދު ބައިބައިވުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމާމެދު ދީނަށް ލޯބިކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވިސްނެވުމަށްވެސް ޝަހީމުވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމު ވިދާޅުވީ ގައުމުގައި ފަތުރެމުންދާ ޢަލްމާނިއްޔަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޙަޤީގަތުގައިވެސް ދީނަށް ލޯބިކުރާފަރާތްތަކުން، އެއްބައިވެގެން ނޫނީ މިކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޝަހީމުވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޒުވާނަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޝަހީމު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ޢިލުމުވެރި ބޭފުޅަކާއިމެދު ފިޔަވަޅެއް ނާޅުއްވާނެކަމަށާއި، ދީނީ ދަޢުވަތު ފެތުރުމުގައި، އިލުމުވެރިން ވިސްނާވަޑައިގެން، ކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާންވީ ކަމުގައި ޝަހީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބައިވަންތަކަމެއް އުފެދިފައެވެ. ނަމަވެސް މިގައުމުގެ ނަވުގެ އެންމެ އުސް ކުރިބޯށީގައި، ތިބި ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ އެބައިމީހުން އެދޭ އެދުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި، ދީނަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފެއްދުމަށެވެ.

Read more...

Thursday, 15 April 2010

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމްކުރުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖެއިސްލާމް
ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށްބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ހިންގައްޖެކަމަށް މިސައިޓުގެފަރާތުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މި ދިރާސާގައި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ވަނީ ތަޙުލީލުކުރެވިފައެވެ. އެ ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް އެއްކަމަކަށްވަނީ އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައިވެސް ނަމާދު ކުރާމީހުންގެ ޢަދަދު ދެ ގުނައަށް އިތުރުވެގެންދިޔަކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރާސާގައި ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިޔަ ސަބަބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކިބޭފުޅުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް ހިމަނާލާނަމެވެ.

1- ކުރީގެ މައުމޫނުސަރުކާރުގައި ދީނީ ދަޢުވަތަށް އޮތް ހިފެހެއްޓުން ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައި ދީނީ ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި މިނިވަންކަން ދީފައިވުން.
2- ދީނަށް ދަޢުވަތުދޭ ޖަމާޢަތްތައް ގިނަވެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންތަކެއްގެ ދަރުސްތައް އާއްމުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން.
3- އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން.
4- ދީނަށް ލޯބިކުރާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސައްކަތްތައް ގިނަވުން.
5- ރޭޑިއޯއެޓޯލްގެ ދައުރު ރަނގަޅުވުން.

މިއީ ދިރާސާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތެވެ. ގިނަބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކުރީގެ މައުމޫނުސަރުކާރުގައި ދީނީ ދަޢުވަތަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއި ހިފެހެއްޓުންތައް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައި ދީނީ ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި މިނިވަންކަންދިނުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ޢިލްމުވެރިން އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިލްމު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައީއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޔަޤީނުންވެސް އެނގޭކަމަކީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމެވެ. ބަންގިގޮވީމައި މިސްކިތަށް ނަމާދަށްއަރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވުމެވެ. ދަރުސްތައް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ދާމީހުން ގިނަވިކަމެވެ. ވަރަށްގިނަ އަންހެން ކަނބަލުން އެކަނބަލުންގެ އައުރަ ނިވާކުރިކަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުންގެއަޑު ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އިވޭ އިވުމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާމީހުން އިތުރުވެގެންދާކަމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޢަލާމާތެވެ.

އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތްގޮތުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާ، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެކަމާމެދު ނުރުހުންތެރިވާ ބަޔަކު ދީނާ ދެކޮޅު ޙަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން މިހާރު އިންތިޒާމު ކުރެވެމުންދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ މިޔުޒިކް ޝޯތަކާއި، ސެކިޔުލަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް ގިނަވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި ބަޔަކު މީހުން ފާޅުގައި ނުކުތުމާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައި ވަކިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މެނުވީ ނުދެއްކުމަށް ދެވޭ އިންޒާރުތައްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްރަޙުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ދިވެހީންގެ ގިނަބަޔަކީ ދީނީ މަޢްލޫމާތު އިތުރުކުރަމަށް ލޯބިވާބަޔަކުކަން މިފަދަ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެގެންދާކަމާއި، އަދި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެއަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އިތުބާރު ކުރައްވާކަމެވެ.

ނޯޓް: މިލިޔުމަކީ ރާއްޖެއިސްލާމްއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް


Read more...

Wednesday, 31 March 2010

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު މުޅި ލިއުން ކިޔާލުން އެދެން

މައުހަދީ މުރާސިލްގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް
މިއީ ޑރ. މުޙައްމަދު ރައުފަތް ޢުޘްމާން ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުމެއްގެ ޚުލާޞާ ތަރުޖަމާއެއް.

ބޯހިޔާ ވަހިކަން:
އިންސާނާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާ އިންސާނާގެ ފިޠުރަތުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަންހެން ފިރިހެން ވަކިކުރުމެއްނެތިއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މި ބިންމަތީ ﷲ ތަޢާލާ އެއެއްޗެގައި ފުރާނަ އެޅުއްވި ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް މެއެވެ. މިކަން ޤުރުޢާނުގެ މުޙްކަމް އާޔާތްތަކުން ޘާބިތުވެއެވެ.

ޝަރުޢީ އެކިއެކި ޙުކުމްތަކުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މުހިއްމުކަން:
އިސްލާމި ޝަރީޢަތުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މުހިއްމުކަމަކީ މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ބަޔާން ކުރަންޖެހޭވަރަށްވުރެ ސާފުކޮށް ބަޔާން ވެގެން ވާކަމެކެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަނބިމީހާށް ލިބިގެންވާ، ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ޙައްޤކީ ބޯހިޔާވަހިކަމެވެ. އަންބިމީހާއަށްޓަކައި ދިރިއުޅޭނެ ގެއެއް / އެޕާޓްމަންޓެއް ހުންނާން ޖެހޭނެއެވެ. އަނބިމީހާގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތާގުޅޭ ފެންވަރުގެ ތަނެކެވެ. ފިރިމީހާއަށް ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ މިންވަރުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު:
އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ. އިންސާނާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެގެން ވަނީ ކިހާވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ދަރަޖައަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ޟަރޫރިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވާކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޟަރޫރިއްޔާތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ.؟ ޟަރޫރިއްޔާތަކީ އެކަންތަކަކާއި ނުލައި ދީނީ ދުނިޔަވީ މަޞާލިޙުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ. އެހެނީ އެއިން ކަމެއް އުނިވެއްޖެނަމަ ހެޔޮ ގޮތުގައި ދުނިޔަވީ މަޞާލިޙުތައް ޤާއިމް ނުކުރެވޭނެތީއެވެ. އެކަންތައްތަކަކީ ދީން ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ނަފްސާއި ނަސްލާއި މުދަލާއި ބުއްދިއެވެ. ( އިމާމް ޝާޠިބީ ރަޙިމަހުﷲ)

ނުވަތަ އިންސާނާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުން ވެގެންވަނީ ޙާޖިއްޔާތުގެ ދަރަޖާގައި ހެއްޔެވެ؟ އުޞޫލުލް ފިޤްހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޙާޖިއްޔާތަކީ އެއިންކަމެއް ނެތި ދިއުމުން ދަތި އުދަގުލާއި ކުރިމަތި ވިނަމަވެސް، ޟަރޫރިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނެތި ދިއުމުން މެދުވެރިވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާ ކަންކަމެވެ.
ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ތަޙްސީނިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވާކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އިމާމް ޝާޠިބީ ރަޙިމަހުﷲ ތަޙްސީނިއްޔާތު ގެ ތަޢުރީފުގައި ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެމީހަކާއި ލާއިޤުވެގެންވާ މަޙާސިންތަކުގައި ( އެދެވިގެންވާ ރަގަޅުކަންތައްތަކާއި އެއްޗިހީގައި ) ހިފައި، ދުރުހެލިވެގަތުން އެދެވިގެންވާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެގަތުމެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުންނަމަ ދުނިޔަވީ ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުޥާ އެހެން ނަމަވެސް އެއެއްޗެއް ތިމާއާއެކު ވުމުން ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭ އެއްޗިއްސާއި ކަންކަމެވެ.

އިސްވެދިޔަ ތަޢުރިފުތަކުގެ އަލީގައި އިންސާނާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވާ ވުން ތަޙްސީނިއްޔާތުގެ ދަރަޖައަށް ވަނުމަކީ ވަރަށް ދުރުގައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭއެއްޗެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތުމަކީ މީހާގެ ދިރިއުޅުން އޭގެ އެހޮމަގުން ނެޓިދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހިމެނެނީ ޟަރޫރިއްޔާތާއި ޙާޖިއްޔާތި ދެމެދުގައި ވާކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ޟަރޫރިއްޔާތުގެތެރެއަށް ވަނުނުން ގާތްވެގެން ވެއެވެ. އެހެނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ޟަރޫރިއްޔާތުގެ ތެރެއިންވާ ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަޞީލަތެކެވެ. މިއީ އިމާމް ޝާޠިބީ ރަޙިމަހުﷲ ވެސް ދެކިވަދައިގަންނަވާގޮތެވެ. އަދި އިމާމް އިބްނި ޙަޒްމު ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ އަސާސީހައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަށް ކުޅަދާނަ ވެގެން ނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ރިބަވީ މުޢާމަލާތެއްގެތެރެއިން ގެއެއް/އެޕަރޓްމަންޓެއް ގަތުން ހުއްދަ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

ބެންކު މެދުވެރިކޮށް ރިބާ ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްގެތެރެއިން ގަތުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
1- ބެންކުން ގެތަކެއް އެޅުމަށްފަހު ވިއްކުމަށްޓަކައި މާކެޓަށް ހުޅުވާލުމެވެ. 2 އަގެއްގައެވެ. ވަގުތުން ފައިސާދެއްކުމުން ވިއްކާ އަގެވެ. ދެވަނަ އަގަކީ (ފުރަތަމަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު) ފަހުން ދައްކާގޮތަށް ވިއްކާ އަގެވެ. އެއީ މަހުން މަހަށް ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާގޮތަށް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ގަނޑުކޮށް ދެއްކުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.
2- ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ބެންކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ދެފަރާތަށް ވެސް އެގޭ އަގެއްގައި ބެންކުން ގެއެއް/އެޕަރޓްމަންޓެއް ގަތުމެވެ. އަދި ބެންކުން ގަތް އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިގަންނަ މީހާއަށް ބެންކުން ގެ ވިއްކުމެވެ.
3- ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި / ބެންކު ފަދަ ތަންތަނުން ރިބަވީ ލޯނުނަގައި ބިމުގައި ގެއެއް ބިނާކުރުމެވެ. ނުވަތަ އެފައިސާއަށް ގެއެއް ގަތުމެވެ.

މި ތިން ގޮތުން ކުރެ ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ތިރީގައި އެވަނީ މި ތިން ޙަލަތުގެ ފިޤްހީ ރައުޔެވެ.

1- ފުރަތަމަ ޙާލަތުގައި އެވާ ފަދައިން ބެންކުން އެފަދަ ގެތަކެއް ބިނާކޮށް އެގެތައް ދެ އަގެއްގައި ވިއްކުމީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުއްދަކަމެކެވެ. އެހެނީ މިތާގައި ރިބާގެ މުޢާމަލާތެއް ނުހިގާތީއެވެ. މިތާގައި ސުވާލު އުފެދެނީ ފަހުން ދައްކާތީވެ އަގު ބޮޑުވާ ބޮޑުވުމެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުން ވެފައިވާ މީހާއަށް ދެ އިޚްތިޔާރެއް ހުށަހެޅި އެއިން އޭނާއަށް ލާއިޤުވެގެންވާ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރާކުރުމެވެ. މިތާގައި އަޞްލަކީ ދެ އަގެވެ. އަޞްލު އަގު އޮވެފައި އަޞްލުގެ މައްޗަށް ލަސްވާ ލަސްވުމަށް، ކަޑައެޅޭ މިންވަރެއް ނުވަތަ އަގުގެ އިންސައްތައެއް އިތުރުވާ އިތުރުވުމެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ދެ އަގެކެވެ. އެއްއަގަކީ (6 މިލިއަން) މުޅި އެގްރީމެންޓުގެ ފުރިހަމަ އަގު އެއްފަހަރާ ބެންކަށް ދެއްކާނަމަ ''ގެ/އެޕަރޓްމަންޓް'' ވިއްކާ އަގެވެ. ދެވަނައަގަކީ (6.5 މިލިއަން) މުޅި އެގްރީމެންޓުގެ ފުރިހަމަ އަގު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވުމެއްނެތި އެއްކޮށް ދައްކާ ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ އަގެވެ. މިޙަލަތުގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމާއި، ގަނޑުކޮށް އެއްފަހަރާ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުން އެއްގޮތްވެގެން ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިތާގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ 2 ވަނަ އަގު ދެއްކުމުގައި ބެންކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ނުދައްކާ ލަސްވާ ލަސްވުމަށް ވަކި ޢަދަދެއް ނުވަތަ އިންސައްތައެއް އިތުރުވާނަމަ އެއީ ރިބާއެވެ. އެކުރެވެނީ ރިބާގެ މުޢާމަލާތެކެވެ.
2- ދެވަނަ ޙާލަތުގައިވާ ފަދައިން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހާއާއި ބެންކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބެންކުން ދެފަރާތަށް ވެސް އެގޭ އަގެއްގައި ގެއެއްގަނެ، ބެންކާއި އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ މީހާއަށް ބެނުްކުން އެގެ ގަތް އަގަށްވުރެ ބޮޑުއަގުގައި (ބެންކަށް ފައިދާ ލާފައި) ވިއްކުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަކަމެކެވެ. އެފަދަ މުޢާމަލާތަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކިޔަނީ ''ޢަޤްދު މުރާބަޙާ'' އެވެ. ނަމަވެސް ފުރިހަމަ އަގު ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަގުގެ ބައެއް ނުވަތަ އަގު އެއްކޮށް ބައިބަޔަށް ބަހާލެވިގެން ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގަނޑުކޮށް ދައްކަން އެއްބަސްވެ އެ މުއްދަތުގައި އަޞްލު އަގުގެ މައްޗަށް އިތުރު އެއްޗެއް (އިންޓްރެސްޓެއް) އިތުރުވާނަމަ އެއީ ރިބާއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތުގައި އެމުޢާމަލާތް ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ.
3- ތިންވަނަ ޙާލަތުގައިވާ ފަދައިން ރިބަވީ ލޯނެއް ނަގައި ގެއެއް ބިނާކުރުން ނުވަތަ ގެއެއް ގަތުން ހިމެނެނީ ކަނޑައެޅިގެން ރިބާގެތެރެއިންނެވެ. އެހެނީ އިންޓްރެސްޓް ހިމެނޭ ލޯނަކީ ރިބާގެ ވައްތަރެކެވެ.

ޟަރޫރީ ޙާލަތުގައި ޟަރޫރީ މިންވަރަށް ޙަރާމް ކަމެއް/އެއްޗެއް ހުއްދަކުރެއްވުން:
ޙަރާމް އެއްޗިއްސާއި ކަންކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެއްޗަކުން/ކަމަކުން ދުރުހެލުވުން ލާޒިމް ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. ކަމެކެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ އެކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން ޘަވާބު ލިބޭ ކުރުމުން ޢިޤާބު ލިބޭ ކަންކަމެވެ.
ނަމަވެސް އިސްތިޘްނާއީ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމެކެވެ. އެފަދަ ޙާލަތްތަކަކީ ޟަރޫރީ ޙާލަތެވެ. އެފަދަ ޙާލަތުގައި ކުރުން ޙަރާމްކަމެއް ޟަރޫރީ މިންވަރަށް އަޞްލުން އިސްތިޘްނާކުރެވި ހުއްދަކުރެވެތެވެ. މިސާލަކަށް ސަހަރާއެއްގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހަކު ދިރިހުންނާނެ މިންވަރަށް އޫރު މަސްކެއުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އަދި ޤުރުޢާނުގެ މުހްކަމް އާޔަތްތަކުގައި މިކަމަށް ދަލިލު ދައްކައިދޭ އެތަކެއް އާޔަތްތަކެއް ވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެ އާޔަތްތައް ބަޔާން ކުރަން އެންމެ އެކަށޭނަ މަވްޤިފް ކަމަށް ނުވާތީ މިވަރުން ފުއްދާލީމެވެ.

ޟަރޫރީ ޙާލަތުގައި ރިބަވީ ބެންކުން ލޯނުނެގުން:
ޟަރޫރީ ޙާލަތަކީ: އިންސާނާ އެޙާލަތެއްގައި ޙަރާމްކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އޭނާގެ ފުރާނައަށް ޢިރްޟަށް މުދަލަށް ނުރައްކާވެދާނެ ޙާލަތެވެ.

އިންސާނަކު ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޟަރޫރީ މިންވަރަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި ރިބާ ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން، ޟަރޫރީ މިންވަރުގެ ގެއެއް/އެޕަރޓްމަންޓް ގަތުމީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ އެހެން އެއްވެސް ބަދީލެއް ނެތް ޙާލަތުގައެވެ. އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނޭ ސްކީމެއް ނުވަތަ ގޮތެއް އޮތް ހިދެއްގައި އެފަދަ ރިބާ ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް:

1- ކުއްޔަށް ހިފުން: ތިމާއާއި ތިމާގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުނަށް އެކަށޭނަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ މީހަކު އެފަދަ ލޯނެއް ނެގުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާގެ ޟަރޫރަތު ފުއްދޭނެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ ބަދީލެއް އޮތުމެވެ.
2- ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ގެއެއް ގަތުން: ތިމާގެ އިޖްތިމާޢީ ފެންވަރާ އެކަށޭނަ ތަނެއް ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ އުޞުލުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންވާމީހާ އެފަދަ ރިބަވީ ލޯނެއް ނަގައި ބޮޑު ގެއެއް އެޅުން ނުވަތަ ގަތުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
3- ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ތަނެއް ބިނާކުރުން: ކޮންސްޓަރަކްޝަން ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ހައުސިން ކޯޕަޜޭޝަނަކުން އެކަށޭނަ ތަނެއް ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ މިންވަރެއް (އެމިންވަރަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިގަންނަ މީހާއަށް ތަޙައްމަލު ކުރެވޭ ވަރުގެ މިންވަރެއް) ކޮންމެ މަހަކު ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ އުޞޫލުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެންވާ މީހާ އިންޓްރެސްޓް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ލޯނެއް ނެގުމީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މިފަދަ ބަދީލެއް އޮތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ ބަދީލެއް އޮތް ޙާލަތެއްގައި އިންޓްރެސްޓް ހިމެނޭ ރިބަވީ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމީ ހުއްދަވެގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ.

Read more...

Friday, 19 March 2010

އިޤްޠިޞާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް!!!

ކަނޑިތީމު އޮންލައިން
ޤައިދީއަކަށް މަދުވެގެން އަށާރަހާސް ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވޭއިރު ،ޤައުމެއްގެ ތަރަށްޤީ އެބައެގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މަދަރުސާ ތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރަކަށް މަހަކު ހޭދަކުރެވެނީ އެންމެ ބާރަސަތޭކަ ރުފިޔާ

ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް އިކޮނޮމިސްޓަކު އުންމީދުވެސް ނުކޮށް ހުއްޓައި މުޅި ދުނިޔެއަށް މިވަނީ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއްކުރިމަތިވެފައެވެ. އޭގެ އަސަރު ދިވެހި ރާއްޖޭކު ކުޑަކުޑަ އިޤްތިޞާދަށްވެސް މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން އުންމީދުކުރިވަރާ ގާތަށްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެޔޯލައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެންވެސް ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށް މިވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ. އާދެ، މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގައުމުގެ ހާލަތެވެ. ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު ލިބޭ އާމްދަނީ މިވަނީ އަނެއް އަތަށް ޖަހައިފައެވެ.

ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރުމަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދަނީ ހިންގެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިވެރިން އިތުރުކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަދުގެ ސަރުކާރުން 2009 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ހާއްޞަ ލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. ނުވިތާކަށް ރިޒޯޓުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން މުސާރަތަށްވެސް ދަނީ ކުޑަ ކުރެވެމުންނެވެ. ކޮންމެ އަކަސް މިހުރީ ހައްތަހާވެސް އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރުން އަޅައިފައިވާ އަދި އަޅަމުންދާ ބައެއް ފިޔަވަޅު ތަކެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަންގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅު ތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ ނަޒަރިއްޔާތަކުން ބަލާއިރު މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ހަމަ އެންމެ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. ކަންއޮތީ މިހެން ކަމުގައި ވިޔަސް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އެޅުއްވި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅު ތަކެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. މީގެކުޑަކުޑަ މިސާލެއް މިތާ ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ.

ކޮންމެ މަހަކު ޖަލުގައި ވާ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް މަދުވެގެން އަށާރަހާސް ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވޭއިރު ،ޤައުމެއްގެ ތަރަށްޤީ އެބައެގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މަދަރުސާ ތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރަކަށް މަހަކު ހޭދަކުރެވެނީ އެންމެ ބާރަސަތޭކަ ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤައިދީއަކަށް މަހެއްގެ މަށްޗަށް ހޭދަކުރެވޭ މިންވަރުގެ %6.7 އެވެ. ދެން ނިކަން ވިސްނާލަ ބައްލަވާށެވެ. ޖަލު ބަންދުގައި ބޭތިއްބިފައިވަނީ މަރަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކިތަށް މީހުން ތޯއެވެ؟ އެކި ތަންތަނުން ވައްކަން ކޮށްގެން އަތް ފައި ބުރިކުރަން ޖެހިފައި ތިބި ކިތަށް މީހުންތޯއެވެ؟ މި އެންމެނަށް ކުރާހާ ހަރަދެއްކުރަންޖެހެނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ހައްތަހައި ވަނީ ބޮޑެވެ.

އެމީހުންނަށް ދީނުގައި ދޭން އޮތް އަދަބު ނޫން އެހެން އަދަބެއް ދެވެމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް މުޅިންވެސް ވާނީ ގެއްލުމެވެ.މިސާލަކަށް ވަށްކަމެއް ކޮށްގެން ގެނެވޭ މީހަކު އަތް ކެނޑުމުގެ ބަދަލުގައި ދެތިން އަހަރަށް ޖަލުގެ ހުކުމެއްކޮށް ޖަލަށްލުމުން އެމީހެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ޤައުމުގެ ޖީޑީޕީ(ގްރޯސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް) އިން އުނިވެގެން ދާނެއެވެ. ތަންކޮޅެއެއް ތިލަކޮށް ދަންނަވާނަމަ ވަށްކަން ކޮށްގެން ގެނައި މީހާ އަތްކެނޑުމަށްފަހު ދޫކޮށްލުމުން އެމީހަކަށް ކުރެވުނު ގޮތަކުން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެއެވެ. މި ހޯދޭ އެއްޗެއް ދާނީ ގައުމުގެ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރޭގައި އެނބުރެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދީނުގައި އެފަދަ މީހުންނަށް ދޭން އޮތް އަދަބު އެތްފަރާތް ކޮށްލާ، އެމީހަކު އެތަށްދުވަހަކަށް ޖަލަށް ލުމުން އެމީހެއްގެ ފުށުން އިޤްތިޞާދުގެ ތެރެޔަށް ވަންނަމުން އައިބައި އުނިވެ، ނުވިތާކަށް ޤައުމުގެ މާލިއްޔާއިން އެމީހުންނަށް ހޭދަކުރަން ޖެހިދެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތްއިރު ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ހައްލުކުރުމަށް ކުށްވެރިންނަށް ދޭންއޮތް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށްވުރެން މޮޅުގޮތެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ފަހަރެއްގައި އަދުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ސަފުގައި ތިބީ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ވަރަ ދެކޮޅުވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނަށް މި ގޮވާލަނީ އަޖުމަ ބަލައިލާން ނަމަވެސް މިގޮތް އިޙްތިޔާރުކުރަމާބަހީއެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކޮށަގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރާނެކަމާ މެދަކު އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. އަދި
ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ހައްލުކުރުމުގެ ނަމުގައި މުވައްޒިފުންނަށްދޭ މުސާރަ ކުޑަނުކުރުމަށް އަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ. އަދި ޑެފިސިޓު ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެހާ އެދޭނަމަ މި ޤައުމުގައި މާތްﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ.

ކަނޑިތީމު އޮންލައިން އިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެއް

Read more...

Wednesday, 3 March 2010

ހެންވޭރުގެ ޒުވާނުން އިޞްލާޙްވަނީ

އައިޝަތު ސިތުނާ
އަޅުގަނޑުމެން ﷲ ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާއަށް އީމާންވާންވީ ތެދުހިތުންކަމަށާއި އޭރުން އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާއަކީ ކިހާވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން އެނގިގެންދާނެކަމަށް އައްޝައިޚު އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚު މިހެންވިދާޅުވީ ހެންވޭރު ޒުވާނުންނާއި އަދާލަތު ޕާޓީ ގުޅިގެން ހެންވޭރުޕާކުގައި ބޭއްވި ދީނީ ދަރުސްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އައްޝައިޚު އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވީ އައުރައަކީ ފޮރުވިގެންވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި އެ ކަޝްފު ކުރުމަށް ޝައިތާނާ އަބަދުވެސް ވަސްވާސް ދެމުންދާނެކަމަށެވެ. އަދި އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާއިން ޒީނަތްތެރިވެއްޖެ މީހަކަށް ދެދުނިޔެ ބާއްޖަވެރިވެގެންދާނެކަމަށް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދަރުހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހެއްދެވި މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކަމާއި އެއްވެސް މީހަކަށް ދެކޮޅު ނެހެދޭނެކަމަށް ޝައިޚު ވިދާޅުވިއެވެ. އައުރަ ނިވާކުރަންވީ ދީނުގައި އެކަމަށް އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި އެނޫންގޮތަކަށް ކަންތަށް ކޮށްފިނަމަ މުޖުތަމަޢު ފަސާދަވެގެންދާނެކަމަށާއި އެކަންތައް މިމުޖުތަމަޢުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައިޚު އިލްޔާސް ދެއްވި ތަޤްރީރުގައި މިހާރު މުޖުތަމައުގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައި އެކަންކަން ދީނުގައި އޮތް ގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވިއެވެ. ޅަ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން ފަދަ ޢާއްމު މައްސަލަތަކަށް ބައްލަވާލައްވަމުން އެކުދިންނަށް ކިޔާނަން ނޫން އެހެން ނަންތަކުން ނުކިޔުމަށާއި ވަނަމަކުން ގޮވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ދަރިފުޅާ އެވެ ގޮވާލުމަށް ބާރުއެޅުއްވިއެވެ.

މިދަރުސް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ހެންވޭރު ޕާކަށް ގިނައަދަދަކަށް މީހުން ހާޒިރުވެތިބިކަމަށް ހާމަކުރައްވަމުން، ހެންވޭރު ޒުވާނުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ ދަރުސްތައް ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށެވެ.

މިދަރުސް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި ބައިވެރިޔަކު މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނިގޮތުގައި އެމީހުން މިފަދަ ދީނީ ދަރުސްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އެސަރަހައްދަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންތަކެއް އުޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ހެދުންކަމަށެވެ. ކުރިން އެސަރަހައްދުން ފެނުނުފަދަ މަންޒަރުތައް މިހާރު ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިހާރަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު މަންޒަރުތައް ފެންނަން ފަށާނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

” އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންނަށް އެކިއެކި ނުރަނގަޅުކަންތައްތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅުމަގު ދައްކައިދޭނެ ބަޔަކު އެކަމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްނުކުރިތީ. މިހަރު މިދަނީ މަގުފެންނަމުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެން އަހަރެމެން ކުރިއަށްދާނީ އެމަގުން. ” ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ..

ސޯސް: މިއަދު ނޫސް

Read more...

Monday, 1 March 2010

"الله أكبر الله أكبر ... ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް! ... ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް! "

الله أكبر الله أكبر لاإله الاالله . ދިވެހި މަދު ދަރިންކޮޅެއްގެ ހިތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ހައްޤުގައި ތެދުވުމުގެ ޖޯޝާއި އީމާންތެރިކަން ދެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަޢާލާއަށް ހަމްދާ ޝުކުރު ހުއްޓެވެ.
މިއީ މިއަދު އަހަރުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭން ފެންނަމުންދާ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި މަންޒަރެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އަހަރުމެން އެބޭނުމަކަށްޓަކައި ފޮނުއްވި ބޭނުމެވެ. އެއިލާހަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އަދި އެއިލާހު ދީން މިބިންމަތީ އެކީއެކައްޗަކަށް ޤާއިމްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަކުރުމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އަހަރުމެންނަށް ބަހާއި ޢަމަލުން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމެވެ. މިއަދު ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްޤުގައި ނިކުމެ އެންމެ ކުޑަމިނުން އަޑުއުފުލުމަކީ ވެސް އުފަކުރުން ހައްޤު ކަމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑު އުފުލުމަކީ ދިވެހި ދަރިންގެ ހިއްވަރާއި އަޒުމް އަދި އެމީހުންގެ ހިތުގައި ދީނުގެ މައްޗަށްވާ ލޯބި ހާމަ ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ އޭގެ ތާރީޚުން ފެށިގެންވެސް އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ދަރިންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެކެވެ.
އޭ ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިންނޭވޭ! ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަނިކުތީ ހައްޤުގެ ދިފާއުގައެވެ. ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބުގެ ކަލިމަ ފުޅުގެ ދިފާއުގަ އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހު ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ޢިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ކުރާ ޢަމަލެއް އެއިލާހު ބޭކާރު ނުކުރައްވާ ހުށިކަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންނާ އެކު ﷲ ވޮޑިގެންވެއެވެ.

އޭ ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިންނޭވެ! ތިނިކުތުމަކީ، ތިއަޑު އުފުލުމަކީ، ތިޔަ ޝުއޫރުތަކަކީ ޝައިތޯނައާއި އޭނާގެ އައުވާނުން ހަމަޔަގީނުންވެސް ނުރުހޭނެ ކެމެކެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކުން އިސްލާމްދީންގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް އަހަރުމެންގެ މުޖްތަމައުއިން ނައްތާލާ ފިތުނަ ފަސާދައާއި ލަދީނީ އާދަތައް ދިރުވާ އަށަގެންނެވުމަށް އެމީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތައް އެޅޭ މިފަދަ ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް އެމީހުންނަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެމީހުން ކުރާނެކަމީ ތާރީޚް އެކަމަށް ހެކިދޭ ހަޤީޤަތެކެވެ. ވުމާއިއެކު ތިތެދުވި އަޒުމާއި ހިއްވަރުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިންނަށް ގޮވާލަމެވެ. ތިމަގުގައި ދިމާވާ އެންމެހާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އަނިޔާތަކަށް ކެއްތެރިކަމާއެކުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ހިއްވަރާއި އަޒުމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށްވެސް ގޮވާލަމެވެ.
އޭ ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިންނޭވެ. ތިޔަ ހިއްވަރާއި އަޒުމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅާމާ ހިނގާށެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފަސްގަނޑަކަށް ހެދުމަށް އަހަރުމެން ދެކެމުންދާ ހުވަފެންތައް ހަޤީޤަތައްވާނީ ޤުރުބާނީ ތަކެއްވެވިގަނެވެ. އެއީ ރަސޫލާ (ސއވ) އާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ ޞަޙާބީންވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްޤުގައި ވެފައިވާ ޤުރުބާނީތައް ފަދައިންނެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިންނޭވެ. އިސްލާމް ދީން އެކީ އެކައްޗަކަށް ޤާއިމްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން މިގޮތުގައި ސާބިތުވާން ހިގާށެވެ. ދީނުގެ އެންމެ އަސާސެއްގެ ހައްޤުގައި ތެދުވި ފަދައިން މުޅި ދީން ޤާއިމްކުރުމަށް ތެދުވަމާ ހިނގާށެވެ. ތައުހީދުގެ ދެކަލިމެ އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ތެދުވަމާ ހިނގާށެވެ. އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ އެދި ވޮޑިގަންނަވަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ތިޔަބައިމީހުން އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނުމަށެވެ. މުޅިއިސްލާމް ދީން އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށެވެ. ﷲ ތާޢާލާގެ ބަސް ފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. " އޭއީމާންވި މީސްތަކުންނޭވެ. ތިޔަބައިމީހުން އިސްލަމްދީނަށް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަންނާށެވެ. އަދި ޝައިތޯނާގެ ގޮވުންތަކަށް ނުހެއްލޭށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހުރި ފާޅުވެގެންވާ އަދުއްވެކެވެ."
އޭލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ. އަހަރުމެންގެ ދަރިންނަށް މިޔައްވުރެ އަމާން މުޖްތަމައު އެއް ހޯދާދެވޭނީ އަދި އިޖްތިމާއީ އެންމެހާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ސަލާމަތް ވެފައިވާ މާހައުލެއް ހޯދާދެވޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއައް މިބިންމަތީ ޤާއިމް ކުރުމުންނެވެ. އެހެނީ މިދީން އައިސްފައިވަނީ ނާއިންސާފް މިބިންމަތިން ފޮހެލާ އިންސާފާއި އަދުލުވެރިކަމުގެ ހިޔަލަށް އިންސާނުން ގެނައުމަށެވެ. އަހަރުމެންގެ މުޖްތަމައުގައި އާމުވެފައިމިވާ މަގުފޭރުމާއި، ރާބުއިމާ، ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއާ، އަދި މިނޫންވެސް ލާދީނީ އެންމެހާ ކަންތަކުގެ ހައްލަކީ ހަމައެކަނި އެއްހައްލެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ (ސއވ) ސުންނަތެވެ. އެބަހީ އޭގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. އެހެނީ މިގޮތްތަކަކީ މުހިރިހާ ކަމަކާއި ތަކެއްޗެއް ޚަލްޤުކުރެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތެވެ. އެޝަރީއަތެއް ޤާއިމްކުރުމުން މެނުވީ މުޖްތަމައުއެއް ތިޔާގިނުވާނެ ޝަރީއަތެވެ. އަހަރުމެންގެ ނަބިއްޔާ ސއވ އެކަމަކައިގެ ފޮނުވުނު ކަންތަކެވެ. ނަބިއްޔާ (ސއވ) ހަދީޘް ކުރައްވާފައެވެ. 'ތިމަންކަލޭގެ ފާނަށް އަމުރުވެވިގެންވަނީ ﷲ ގެ ދީން މުޅީ މިބިންމަތީ ޤާއިމު ވެއްޖައުމަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށެވެ.'
އޭ ދިވެހި އުންމަތުގެ އެންމެހާ ޢިލަމު ވެރިންނޭވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ވާޖިބު ތިޔަބައިމީހުން އަދާކުރުމަށް ފަސްނުޖެހޭށެވެ. ﷲ ގެ ދީނުގެ ހައްޤުގައި މިފަދައިން ނިކތުމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް އަހަރުމެންނަށް ކިޔާ ދޭށެވެ. އޭގެ މާތްކަމާއި އިސްލާމްދީނުގައި އެކަންތައްތަކުގެ ހުކުމްތައް އަހަރުމެންނަށް ކިޔާދީ އޮޅުން ފިލުވާދޭށެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްޤުގައި ނިކުމެ ޤުރުބާން ވުމުގެ ޖަޒުބާތާއި ޖޯށު އުފެދޭ ފަދަ ހާދިޘާތައް އިސްލާމީ ތާރީޚުން ޛިކުރު ކޮށްދޭށެވެ. މިޤުރުބާނީތައް ވެއްޖެނަމަ އަހަރުމެންނަށް ބަދަލުގައި، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އޮތް އުޖޫރަ ކިޔާދީ ހަނދާންކޮށްދޭޝެވެ. އަހަރުމެންގެ ހިތްތައް މިޣާފިލް ކަމުގެ ނިދިން ހޭލައްވާ، ޝައިތޯނާ އާއި އޭނާގެ އައުވާނުން އަހަރުމެންނަށް އަރުވާފައިވާ އޮޅުންތައް ފިލުވާދީ ހައްޤު ބަޔާން ކޮށްދޭށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން އަހަރުމެންގެ މިނިކުތުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ވާށެވެ. އެހެނީ މިކަމުގައި އަހަރުމެންނަށް ވުރެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗައްވާ ޒިންމާ ބޮޑެވެ.
ދުޢާއަކީ ދިވެހި ފަސްގަނޑު ޝައިތޯނާގެ ޤާނޫނާއި ދިދައިގެ ދަށުން ސަލާމަތްވެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހިޔަލުގެ ދަށަށް ދިޔުމެވެ. އަދި ދިވެހި ދަރިންގެ ހިއްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށްވާ ލޯބި ވަރުގަދަ ކުރައްވާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްޤުގައި ނިކުތުމުގެ ހިއްވަރާއި އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކުރެއްވުމެވެ. އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެ ޤުރުބާންވާ ތައްޔާރަށްތިބި ދަރިން އިތުރުކުރައްވާ ގިނަ ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން!

Read more...

Friday, 26 February 2010

ބަނގުރާ މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތައްޙަރާމްވެގެންވާ ބަނގުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވުނު ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ތަޞްވީރުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް

http://picasaweb.google.com/maldivesphotosupreme3/NoToAlcohol260210#
Read more...

Tuesday, 23 February 2010

ދެން ހުއްދަކުރާނީ ފިރިހެން ކުޅިބާ؟

ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ މުޒާހަރާއަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލުން.
މަދަނީ އިއްތިހާދު
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ސަރުކާރާއި އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގެ ބާއްވާ މުޒާހަރާއަށް އިސްލާމްދީނަށްލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ނުކުމެ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
މީދިވެހިންގެ ދީނާއި ލެޔާއި ގުޅިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައިވެސް ކޮންމެހެން މުހިއްމުކަމަކަށް ވާތީ ހުރިހާދިވެހި ރައްޔިތުން ނުކުތުމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެވިގެންވާކަމެއްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
އަންނަ މާޗުމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. މި މުޒާހަރާ އޮންނާނީ މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރުނަމާދަށްފަހު އާޓިފިޝަލްބީޗުގައެވެ. މި މުޒާހަރާއާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުން މިހާރުވަނީ އެސްއެމްއެސްގެ ޒަރީޢާއިން މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވަން ފަށާފައެވެ. އެސްއެމްއެސްތަކުން ފޮނުވަމުންދާ ޚަބަރުތަކުގައި މާލޭގައި އެވަގުތު ތިބި ހުރިހައި ދިވެހިން މިމުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.
ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މި މުޒާހަރާގައި މިހާތަނަށް ދިވެހިން ދުވަހަކުވެސް މުޒާހަރާއަކަށް އެއްނުވާވަރަށް އެއްވާނެއެވެ.

Read more...

Wednesday, 17 February 2010

Tuesday, 9 February 2010

Taliban did not come to Maldives

އެއްވެސް ފަރާތަކާއިއެކު ރާއްޖޭގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާނެ: ޠާލިބާނުން
ޢަބްދުއްލަޠީފް
ޠާލިބާނުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބަޔަކު ރައްޖޭގައިވެސް އަދި އެހެން ޤައުމެއްގައިވެސް ހަނގުރާމަހުއްޓުމާއިބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ޠާލިބާނުންގެފަރާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޠީލިބާން ލީޑަރޝިޕް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ކުރަމުންގެންޑާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓައި އެކަން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ބަޔަކާއި މަޝްވަރަކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށެވެ.

ޠާލިބާން ލީޑަރޝިޕް ކައުންސިލް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުުމާއިބެހޭގޮތުން އެމީހުން އެއްވެސް ބަޔަކާއި ވާހަކަދައްކާނީ މުސްލިމް ޤައުމުތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން ތިބި ބޭރުގެ ބާރުތައް އެޤައުމުތަކުން ފައިބައި އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނާއި އެމެރިކާގެ ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބި ތާލިބާން މުޖާހިދުން މިނިވަންކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން ބްލެކް ލިސްތު ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ނަންތައް ދޫކޮށްލުންވެސް ޝަރުޠުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޠާލިބާނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮތް ސަރުކާރާއި މަޝްވަރަކުރަން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބޭނުން ނުވަނީ އެ ސަރުކާރަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އަނިޔާވެރިން ކަމަށްވެފައި ، ކޮރަޕްޝަން އައި ފަށަދައިގެ އަހުވެރިންކަމަށްވެފައި އަދި މަސްތުވެގެން ތިބެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފަރިކުރާ އަދި ޤައުމުގެ ޚާއިނުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށެެވެ.

ޠާލިބާނުންގެ ބޭނުމަކީ މުއްލާ މުހައްމަދު އުމަރު ބޭނުންވާ ފަދައިން އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ޤާއިމުކުރުން ކަމަށާއި އަވަށްޓެރި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ޔާލިބާނުން ކުރަންބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނުކަމަށް ބުނާ ޔާލިބާނުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންވި ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބޭ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒިރު މުތަވައްކިލް އާއި އަދިވެސް 4 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ވަނީ ޖަނަވަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ބްލެކް ލިސްޓުން ނަގާފައެވެ. އެމެރިކާއިން ބުނަމުންގެންދަނީ މުތަވައްކިލް އަކީ ޞުލްހައަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުލެއް ކަމަށާއި ނަަމަވެސް ޔާލިބާނުންގެ މައްޗަށް މުތަވައްކިލްގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނޯޓް: މިއަދު ނޫހުން ނަގާފައިވާ ޚަބަރެއް

Read more...